/f 'J/ //y 2y* Z*r kk k y>y/' I -séky*-. ^ylZyi ■-jk^- z: ^2.k^, yy yyyyyk ys^kyy V/&yzéySZZ y^yyyo zZ fr^kkyy -dek^^^ fyyzïa^zZ^ k/y Z^z Jyv yyy^^. i S2^-ïéz^^>Zk*^ y^^yk zék /C A^kzdz^^- ■y^ sz yC:^U ^•zZ.>z<y*^ ^^z^yy/z^ *yy /Zz- z~^ Zkz**^yzy -k*/ yC^z£~- xiij^".-- /yu^ JJ //J Sjy Jyj Sjf kky kkkkkkkkyky y yy y# <yy<z~ y*z2^y y^-z^kk^ z?yz yy zyy kkké^y^- ikks kkk-'J^_y:y_ ^z*z- yy si- y zkzZ^^tk k^ki^/ya^zk k&yzk^- zkk -(kC z^ys^y - -' /^**~-" k^yry ^2^— zgy^zzkz^ zé**pkr zkk- 'sé^yyk^k^ zzk: -* s&Tff^ziZk^, yk'y^. k/k-z^kzz ^7/ z s/skz *y' z//£:y„-,^yr^...^-i - <.:~'.Z-*-": k^^/kktyz^z*^ /k'^ s&k-y* Jktz^zzzk k z^k y?y*^ - y'^k kky^kkz^^y^^zZZzk J^z^y^Z^zkky séz*^*~~^ys zk*,ky^y Jkz^^Z^Z^k*?kéz^k^ yZ^ y y^k* Skkzyy^J /êzyy* kk kk& Zzyy'>*k^ yZy-^^^ZZyy^yy^y^'^r k yky^yy^ yy^yz^^jékyy-y y ^kky^ ykyt^'z y^Use5^ yy^^ykyr ^yykkz-yy^ yzkk y /kk kyy ky y //y ;fy kyy -yykzyzyzy^ y&Ju: k 'zsy kfty<TZyy^ Az»r /¥- kyz^ y^^y yykzy^y y&kkzs >-<kzzyykyyy <~ytzk-yk yzy? -^y yy ^zlze^ ■yzzy- yy^y y%. ik' JkyS yyk^y^ sjk^'y''kiZy^yZ z^tyy* 'sk yk - ky^kk^zzyk/kszyï y y /y> y dkyy*/ky/ ykk Aoë&y*. •5l! X ,"- ZyZySZ Z z^kkyty-k^^Zy^yZ>ykky JZ'-yyy *y-~i/ yy-y-k kk* k^'irkzZyZÏ. /2~y-2- kzkyy z V - /k^J^Zy^yz+yy-yzk yi> m 4 11 i®_ ^>t

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen, 1830-1851 | 1843 | | pagina 35