>1 y y.A /^^sC^r^-//jy 7 A ^ZA-ZA AAzz AAA - zA/~ - X lAvfAt Y -y A/*? té Z/Ax "^Xy/xAZ AJA -Z «3H; /A/és y/At_. /zAA^A*/ /kZy/A^ ^Az^'A^ss, AX fc Zy<tZ'ZZ' As ér <rr Zz XV ^i-V^ Xs/x SWss Xs/AA*!^ AAy- yxzxZe*^ xxZxr- Zx S^f" ZyxéZ^^ev zAzZ^ - ASZ/'Z A^yxxxy/ /ZZ>/ ZzAx*z/y? tzé^ Az** sZ/^AZ Zye**- /V'/^ yy yjAx/Z sAyyyAs-r -Z zCZx^^^xs Ay*AsZ xZj^e Z-Z? y Zy /Syyjy^c- zi/ Zy ^^4<yy 5^6. z£^ Z Z*y yy>y<~ Ar yXxZs. -Tc Ay. Zr XyyZ c yy^s*s<y jrZry? jZ^y .y/yyy'y.*^ r y*zxy y Ay -s-- yy - ^x-yyyy y^yxyy-yyy^y yyyxrs- y?/£y- ^yy^y^- Afcyy y/i y -yCy^-y^ y^<- Ay^ Z ■*£-77lAayAx^rs-ssryZZyy yAyyyyi y/yA^yy JZ+S* AA ArA Jc Aff'<<-*<Z 7 yZ yy ^y A y As yAAZ ,/f A/s /s/ /f^'fy //Ar/A ,}.e,^/A^r/AAe-/ Ai ^/^A sAy/sSry''' Ar?" /y a^xsxa,r,-^t - /s/A Z/y>s^s? 'ei rfc-c,,, exy zé/yT AéZ~ /A/ ytyyszirz y s^ A/ AéAr Zc <-*/ J>yyy£'A</;/Zy Asyy^ xZr '/s c /Va yZét - /0 T/ A - Acz2-j:* /2 c e^sZ /£x2-XZx-&-*-- x-^-c. x-*s x ec, *xy-xxsc \a ~^-r-z -rW-^s-e Z-xxZ'<x zZ A X2 Z iZA<Zc. 2^x&>~XA<£*^. yA ^tAZA ^y>S ff Z+~—j^—yA^Z 3AZA zy>^ <ZZy^, /zAZzXAAa* /éZrxrx%Z*. zAAtZ ex Zc^ Z/ZjAAxZxAZAmAA yy^-^yy <jyy. cx. yr*~xx*^'. Vr*t y/ y»7* y yf^ /zC-2e2esZ xZ? yyy rys/'s?- fe //ï^y"*"'-7'' y/y yy yys sZ yyiy?y' Xe -éAZrc yA-Ae e r-A y£?y /Ay y'sr y ysrxZry yzsc y yy y ïetXx*^ Xee yy 'S(~-<r<Z XX

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen, 1830-1851 | 1837 | | pagina 3