zZ// zzt//>js z#- - - x y, jj y I A ^Z *—^2^^- y^YZ-c-t ■Jj sZ^Zj JJ l fe x— M* /A s^st- Q. f y zzAz z /zy-zèyyy^ s^zz y^s/y yAyyy/z. zz?szz^ —yZ ssz* x-^fr I yy^ y^^/ /As i yAp -> ZZ ,j ZsfyAz zzy ézAzzz, z\ y^?^ z^s y/> yzs^r/ y /szyz ^yy~ y* z. z^zzZa^y-ZZ zZ'z zAa-é-? zzy-^ ^zz *yy^ y> ^7f,y^ccüy/y//y :Cf- /ïay„ ~y.v ypy y ~y& y y v y/^y^yy^c yy<&„, y^yy*~yz,- j. yêyyrZs S* +r Yi cé /yiYi/fy<yy Ayyz té,?/ azC^ y ,s yyzAz sfAfsyf^yy^ v ZYZ'SSff *--*?< i?>' Zyysz 'ASy /y Zb&yZ /-sZ- ZZSs/Ssyy. '*Z*f z:zsY yy. /^ZYsZ^- /ZZ. Ze' X C:r SS ZZ y zs £é^+c_ s*yss<Y Yé^é y - yf zz£/& zzyz-i S ZY^? SY'é S-zZS*^^ -~Z*~f-/' Y<XV ^ScS Z s Y-Y? ZZfYs Y SVé /ZS* 'Sé *Si- fZtP/ZY s&ë'/éyy s ^y éSy yj yi?y T^S' /^Y^YCy y^//s /yysy ïzyyy~> ^//Z/l f,A S Y y/C? /y.7y>/ /Z Y S- y2 j y&sfs&yYz^o yZzysy~~Zé- yp yzyy*., •~y~ yé'c YY ef-'y2é*x Y& y/yy- y*<~ y? tzZz-zzy' zZy£~ YZl- ZfY- Zt-f~Z <--<-£L- S-é~Y<>y y ZZy Y Sf/Zzzz y s/Zyz yZJzs <-£ iyss/ss//< 'ZYsstf /aZs sése s Zc~yzz<-é*ft ^zzzy* z t - /y*^ Zé y /éAs 7 *y s Z y ZZf •'^C' J Zty< - yy. ss-s sf- v +- ^Z/ cY f éf Y S*~ ^Y'é/ /ff-s* SSs/ S -~r yZs é^-S-r S éS/T - éY <- lYS^TSYy**?'•t*t**-e-<- y*YY(l ff St*y~£' y^tz y^y sy- yy^- /yyzz -^ s c c/ss jy. y^-i ■- sv ',<f <rcsi, styc y/Yétééi s/t y^fS^ sf^y** - Y YffS. S%?j; fsSC'^ wm, S-e- yyyy#-tfsc-f yyys*s£y*Y yg^Ts&t' <s*. y y /<Z -&£-€-< --■«-' *-/i- - - ~é.-~^~-y^Yc^ jr ^Y 'YsS *-*- Y> ir^r xc- ^s^YtzZ-é^c*^- c<~ yZe-Yy /■7 ZfY? i ^y><- éY y Z Cé -c- c- Y S /j. /Sé //r X y s*

Raadsnotulen

Roosendaal: (1810-1811) 1814-1851 | 1835 | | pagina 19