7 Az-y sSZA szy yAI r XA'XzZ^A sTzySy/Jï 'y S*tY yy zX^y-y^- *x-y<- *- 'A z, ZZ. cr sA yys ZZ, <sAy<2-yxs- aA/Xs A -7 ,<A A.„ x ^XY<-y yy Z*-yt ZZ/ AyZ-yy ZZZ A&ZZtZZY-Y ZZ J /Azol /A'zAzxf t/c L /y// {zZ^-s /yyZ /^JX £7 ^•/vjft&ff Z/z'A/y 2 X zrf^zé^Z Zt/zx <r'£*/ ^/^ZzZ-yA^YZy y/ft AAzyy s/fS-Zzf^A^AZyy^/^ZA^ y^^ ^/ZZY ^y^y/y xZZ s^ZytfZ'ss Z*s- ~<Xy JPtgf-c C YY ZYZxAyxx X X r AA tt- iAzYyA-^-// A^e r d'Az^y^AA/zZ Yf A xs A? A Ast* /Zx* - «y L4&~ >W^ j y.AAx i /zzAy sA y ./^A Ay ',^y< AZy A, y XAsySx /^hZ^sAt A<4fy^iY^AyYÜè:^, AA// r fy<zy> y sZ*- /Z$-zys ss s s y/As Zy Z/s^ ZA/Z s/'zZ/zs sA/A zA^ Zys /t J&JX/ AA Y sX/ yAsZ yA yy ZZZ A^AzzAz /A Z As s~~ Az-'Z: - Zsy ^XyZéyA/ .aCzAyXz X^ZYZyyA^ y/zZZz^yys ZAAss yZyYys zf Az^fiA AAzXzZ yyYys -ZZ zZZ Ay-y. y~ J>ytXs^z/s/ zA Syz-zzAZzX^ tX AZ'y. yZAAyc»"f AZs-yZs yAy A s A Af ^Ays xx s* Azzyy p XAs- <rsys xy-^A sAÏ zA/aAA yZ Az ■X zz jfczzzzzzé'A SA' //zzAyys /''Zz'zz.-yy s'ZYyAZyS sx s yrAs^xZ/y Z jyt/y. - zt/ y< s^Z^, z/Ay z ZZZyA yCZZZ*A sy A<Z Zyyy< y sx<A ZZyZ*Z; ZyyysA. A//a A*/AZZyZS<~ ^Z zAAx V A&A A/ Y. ACzyZZ yy y yA x y yzAAAsys - yxZZZ X Z SA ,V,, Z"Zs ZZ AAA^s ZZZs ..Nv-ÏS, 'AA^z e z AAz zy A S</ s Azz Z Vzz/YYZrz '~'^t/~y y'/rz^ Z^s^Z/yyyyyxx y yj$7/ O 4T AAAxy #4' AyzAsx /4f<-^ i/Zz/YcssytxZssZx£xy/' x- d/c *f y sZ? t^A^A'AA é<L^* 77 A^A X- X SZSZ ^<<aXc Az/dZZxysZ AyZAXy s* <Zxs* ,A-^^ *AZ^s - Y'^/Xy ys^ '.yA sss ys y-y/AZy 'Yy - As- *y - /xyxZ^y-^Z yYkZ-jYX *r" - Zxy ZZuJssZs/y AyYZyZZ*^- Zisy A YïJ-. y< A/<-AAc tex cZcxAt mZ-A'C. -cA/Afs^A Z^xAyyy-Axsx AA/AAzZYx sr<.x Ay <~y z/ zAssAs <- Z^yy/^Azyy sA s<Z^X /xAZyxyA^^ 4iX&* 7%* ZyZ/Ay Ai ctytys ^y A AA<s'yI ^sZ/xy' x/ y. AZY-■-✓ ^-yZyzyAxZx y -. <- y? yyZ AyA -Ysfy- Y y? y s yZA Z Z&A s y x< AZyAy A zA^ ZZAAx y^*AiAe JZys xY- S< s<- C yr± S'. C y2> /XzOAryss-eès? ^VzZ. sZY*~] XzY'AA c> ~*AAsy s yZYy<s s -*- y?yyz k y* *Ys^ ^r- y'XAAA /oAZyky yZy yty— y r/ArY1ys --y Z: ss y/: ZZY-sss?^ -Z-C css yz S Z y/<c y/f-s z SS yf */Xc X y W y> A rz stysAT /tyys ZZ> Z -1 s/Z^yy/s'-Z SAs? ,Z X'cs ssAC-sA/ yys< sryfxs sy A. Xs - SssUy zzz-sr yZZ* ss x~ y< -s^y:'s y sZ yZ/ Ay s<s s Yy Z'As ■s s' sZy yyy ys* ys y 'y yy" wZZs s Z Zysk sYs y yy< \.yA- A yZxyyyx x Z ^yA^Y<-yyyy-Ay& ^yyyZA ■L-A t A* A^-yy /X'y s aZz 'lXzAz'y yAr~^itX' *<jCyJ' yes t y t- c s s s Ay-sx Xx~éxy yysy-Yx ss ZfZY Ax Ay yXs< y y y yx ~y sy yZss y xsyZ Z s. - A<' yZx y* A/ s Xzé'yZyA sx AzZss Zy - ZZ'sXs xZs z Az? A~Z AS a W Zzs^ Ze s- /Y/ ^Xy yZAz^ Ay? yx y. y ys e -é ZYy*~JZ sZé- ^AA'z' Z'y'- A-Aryyy. Ay*^' y yxs Z^ys^ss s x y^y- /y^yx x x AA^ ~ZZ* ZZs- sAA^x *Z A&Z,'yA ^'AAs s- Ayy s x-A< s ^^Zx<xfZ'A' y sY s s yA. Zr Z Z A^< Z yy Zc< AZyxys yy x y Z Y <- sy y~) yyy &- ZZZyZAssyr yZzAx S^syZAzAZ/ x Zxt.4_s C s ^5 i

Raadsnotulen

Roosendaal: (1810-1811) 1814-1851 | 1835 | | pagina 14