J&_- AAzA M-~, JZ-ZzZ; A/Z ^y/ /y/j fz£<p/CyZ,-^ y^^Z^AAA<£A^ zA^ z^ l A/yZ ïtZZc- Zr r AyZ~,-~y fjf t^Y ZA*-*^' *^AzAzy- zAt-Z^-ZA zz A* ^zfy yfzAA ^aa ze^z^ AA*? -AzzzA ^tZs &Al At Azz ZZZ^ ^-yZ- ~^*=- ~J?A y r^zrTt? Zzy^y zZA, ^Zje_ aAAzAzAzI, t yAA-ZAyi-~ s> ;-- *Alr^+*<9^~ zC^y -AAAzZc^ zA fz A$z, *A? y*- AyAZZ- Z/yyyyZ tZ-yAzAz - "A^zAcl- 'f^Azo- ^AyZr-y A^ A AzyA - - /TJT' /i/zzW<z/L~ /y /W* *yAi zA-y ZZ*.* y- &- r*A~ /^i AA r- Jzyr yyy-AZs '<$- ^zA yA zZA~tf ZZ, r AA z& ■rtzy7-y<-zzï *rx ^-- x -Azy f^ ^ryy^^ Ay^, /AzA^~AZZ;A~ /jZA-^ SZ^é ~rZAr - <--,— zAe^y %y^^èry^ y^Z^rfAA^ A~~ A^Z y*y y c y> y,- rZy^Z ~2^~~ AZ-y*^^ry>z<?-^ Z^* yy, s~s zAy, y ,y y y''^AA^- yC yZ. c ry*-' Z "y yZ*. A's r c Z yA~yZ Atz&'-zr ZZZ-' Z' zAy~yAzzA ^&AA£L aAAz' yry z,/a szyZr^yA A r </<e*A'-AP*7d.yA ,^AzZ y*^ y^ zA JAzzA ArzAs^^j - A yy^ Ah?.*,/.,. /Z AA*y *z Zp^zAzr ^yz yyr tsZy- Z A AyA% y z*y ïyt-yzz^7-Z Zyyy^ AAy «f zr ^A ~A<z Ay<r, Ayzz-z <r? AA JAzyyc z>y sAz z y. y y A AzAAe* *r AZff Ay zAzZzAyy<A. V Z-yrj2~- z*~^ ^--A Z"< zAA^Z ü&JZ. yyy~,~zt*/yZ Z Al£. A^-xZ-,«Z. ^^^a-yZ^/z y* zAs-^yyirjL- A-y* JyY A^ <r /*#'■(•- ^r/ /7 üt *-' V Zs-e r-y-y £Z-&C- y yr /Zyzy f *2 'J oC eyZ^ ?^£&i -v» - Zr, Z% AZ<i ^..,*_sïZ y Al r£ -rr r ys s y Zs rZ y ■**- s* ^Z<? y y y~' rrZé. yf-y? m- yZZ~Z~^ AA .SiJ^r. X y-y Z A' A rSyr ZZ &-*2-~-tZCy' A-Azz~Z y^-- r*Ziys*'-y*'yZ,~ ■A's^ r ,r,.c~ zêA-ZZZy "i "2-Z Zy; .r r SzA AH Ss Z-y^ Ay- yy y yZy rz j

Raadsnotulen

Roosendaal: (1810-1811) 1814-1851 | 1835 | | pagina 10