y. yf- ^z4y J (-zf <.Z y7 y CJry- n 7 <-c zyy£'~e> y, y/~ */fC- r^~ /^- <yC^zy sy 'y^yyy ;ry y y y y* ^yy zy, Zz A <yy£ z, zjsyy-2.'z&ZZzr ,i *~e xZxZZt y y yyzx zx '<^yC- y y ^y y/ y y 7,\y^s. s z ^tc yyz*yy^- .y. y^yy z^y^ -£X^ y *y>y yf^ y?' éz*é^<é- y^^z'-z- z Zz z-^.y y&ZS zy< M yéztst~zcé>7 y^y y - //3 y n^;v y^jkz/ y^zZ y& z' y 'Zy^zz <-z sz y^-z. Z y -—'z t. y~ c^z^* Z^yyz* Z 4- y/z z/r ^y^z. <zzs"~yy^ zz-z*y zzy^zzzy^y1 C yLzz^zy j^-z-zz^zzy z ^^yz^zzy zz y*iz~?*zyyz zkzZz Zzz^y y&. y Zz^zz. zJz jtzzzyi^ yyy^zyyy. yZ- yz^ Z ZZxy yjZyts ZZZ Zt Zz ZZy^- Z^zzxr ZZz Zzt-y Z ZZ"Zy ZzzZZ%& y y Z -' S Z/(zS zy'yZyZyxZyZy^ Z*« zZL yZZxy'^y^yz Z^,Z y ^^ZzZ^zzZzz^y r<-*yzZzZ' -Zy*r xyy^x- ^Zy /ÏZt-Z ^-ï/lz y<£ y^Zyy^zzZZ cy ~^—ZZ*3^ -zZZ-4Z- zZ. lyy Z^zCz. ZZcx, Z?y zï<-& L 2, ZZ - z ZZ± ^zzz^z <zz y z y. Z/xZ-x zZ- Jz^ zZ I z X, a #<yy, ze*„ zz <zz y, - zz ?xxx.«~*> zZz: ZZxz"X /zz<y yz-zsL #es -r -cr<r aE 1~yy» ;S i— y yys ->- ~s yf - y^yyzZ y~y. Cs 7 ^y ■*- yy^z^— \yy-y~**~ - - <~*r y<^ y yyyyyZz ,-x7 z yyzy^ yyy,^ *^r yz^y y. &-*c~s- x&&*+ x yZz zz z~ zL s C.S C Sz *r /Czt y xz^ y&tr y/*~ - zsxZxzz. ^ZxZ. y&-t2**-yy**er Z^ X- xZ x xf ****"*&£*- C<A^>i£^ yy~^r- r z z. <c y yz y~m^ y y *z £zz y y *~<y ^2? x X Zx*z <- Zx~X*~ xx^ZZ <2- -<-x Z-x-^x 2. yyyzy^^zz xx z^zxZzz y^zzx^zex y s y -zJy yy syy^y^ <y>*&s y^y-yy^^ e~ i/ yy y^jsi- yyz^^y ytdy <y yfj,J.r-■zzfZ-y- z-e, y^z/z-z 4&S1Z&4*1**40t+zZ**iy~*y ZZz. Zt Z/U Z*Z-4 ZzZ X? ZzzZ y^ZcZz-Zx <r Z<Z&Z X Zz*- X- y*-£-Z^r~^/x zZS&y- z *s ^zzcz Z~ zZ <z- r z-x-z-^zy Zy-<^2<_ Z/x <ZzT xC Zz?z— yy* z~ *-- - YzZ zz z 's/ue/Z szzc ZZx 'zf z z?ys Z z. x~. 'ZZ-ts--^- Z? «i Zx/^z-z:. "jy^y z. <S -z^z zïz^ z xf/ y y^-Zlz. xZ ^y^Z'xxZ „rx x^ZzzZ zZzzZZzv' -Z. Z£-xc^ zzxr xt^yzx Zz*yr ^yczZc~ZxZ^ y* s 4ZC Z-. ZZ' zZ-^ z *z i Z *-^>r Zy yy Z^z- ~y <~yéc-Zxxy/ Z i t-C z 2. v'X - xZZ-7 1~ Z -<•J*L-- -Z. xZ. - -S>^7 ^/V I 1^ y y 4 x <-£<- x Z •zy*., z \yyyy^z <£- yZsxs ZyZ,, y^Z-y Z~ x-z^ ^r c—y*-xzZz- ^zZ cz^r ^LzZy'ÏZ-t dyy^x^-csr *-*- Z-* ^~zZ- y*^-^ y yZZZr, *ZZ*yr Z~ zZZ ZZ-. y <-X-Z 4- ZZ£ X- Z1-*- L y*~-y^-- 4-^y zZ z ^Zs x Zé-*- xZz- Z 'ZZ xxx ZZ- xx x ZZ 2. x XS zz y '-xzy z t zZZz yzz zz^sz^zl. y z yt^y - z zzZz. z jiZc éx <~t yZz y Lx Zx~ <y x ^y yy<~ z z~i-\<z v yy%- z-^y~ - *Z z&z r y- y Zxr-c xx xZZ x -y-yy zf^yy&xr ■-Z

Raadsnotulen

Roosendaal: (1810-1811) 1814-1851 | 1833 | | pagina 62