''■SLSX, x x x. Xa xx~ A sx* A saXsyr *XX x~ zZ/d/ <x n ?sA' ""C X* Vy d - Z? 'zxL^y /X yxzXx -zys zzXxxA Sz -y- -' s' yi'y/'/^y ^y y y Xy X /Xu XkX Xs^XyXs y y* s< x z zZ *7 Xy-X, <- yï Zr Si SS X -z /X? sX< y y/y-y sX^s* X ZyAy - ZX^&~* jtfssXst X yyyyX 7'< .2- y^rs-sXsX Xz y* s* yy's syA> Ssy X Z* z^ X X~y/yys Xy \X? S/~At sZ>X^~ XzXS3o z z> A /y A(Zz— Z** XXyX" <r<? yz^y y X XXy^-ssXy y A^ ySyj *-yy?y -ZZ* y yyx x/s*- y~~A*-y-* X ySX ZZ ■fji. y*ys ^437A* s-creS A' sS <- v -Q- S A Z A z zXss/x xXL~zc~XLe. -, Lx. zX—XX SArrZ y /Z SZ SS 7/ *s S SS XXZA's? s S *S2 Zo.. zX^s sTssss<X- A (XXs X XllA. AXi. /Cy-p Z*X*sr* 'A^zfzX /ss-SaX ZsZ'S ZX <t ssX/zXy Z'ys/XzZ sXc s XtZZ'sypy sSS' Z^ssss^ss^seysy yXs- Z y/s- XyCr r/ Sy^ss Z?ZyyyyA&- ss$~^ Z X 'zfcz J<X^ z*-Zz zS X z A //t Z X XXXz yz &sz X Xtz z Zr <iJ?^ yz <Z- <Z z<? /sz *y zfzsL xz zzz zX Xy yXZe* ZysyAXsy 7a?* ~>Ayy Xs^ 7?S r> y C ZX^S Sy<2s**S' O-ss ZeX Z?r y r y r *- s %Xys yA ^s^ s A-s^ Xy A^y- Z/J y* Zz y sssf* y*y y>-X yy? Xyï y - X y X-zZts yX~Z7^S*y y>-** zXz>?*>% y? z? ^>-3C y^fövy/y/i' zAZ *Z Zs~C Xs Asi Xs X /'/Vï s/77y^-.sssZX Zsy^y-xX S/s /y/ssy aS sX^y sZ V X' ^-7/ y, s X' y (v s>y.y Zyt/ sSs/i yss A/s///7S'!*/CtrZAsZs'-y7'yyc-*-/ y/yyys-y2yysssy ys- ^^y - SS?^s/y Js ■2'J ZZ *i- y?c<_ y*ztr% 'Ztyyw *y*C 'y A? ZA Z ss s ZU: z.J y Xsi ZZSL-c. r yyc Zr ZyXsr X 'iyl i y Ae y Sss 7's* Xy 'yr - ZS s s r r s r r .y r~ ss sc s s* s s s S- S r<s Z. yy e y^y Z7s z «r ZZ zt Sr Sr X ZSir-sy Z- esrr Z*~y-, -r's rr Z' yy <zys ~t-1 s</y c- X y^rs-f- A~y y^A? 'sAs. -- ys x s s y? ss? Z'1 yr *-7 As Zs y-s s/c--4*- y yicXyXX' y->* tzXz, XZe-sZZ&~* 'y'^yyAX Zyy z^yXyyX~yp <z_^, sa^-cs Xzs aX'Ct XXx~yX sXax^a- j ^^Ay yX yXX^rarr y- r syy 'S^yr *-? sA/^^y s ZA ss s- AAs -<- y y- s sX Z r AAr Z*s y Z -- r ^Zy?Xs Zy Sr Zs~y<r 7 <ysr ss yr X Z ZA/*/ yy^ys y - Z Z' Zy yy y s^~- \tXs~ ss y s s X- ^-T y-Zy s - szZy sy Xz'Z-yr.y 's-r - X'*. sXr - XxXLsXs z/s - XXX a Z ~yXXzsXXs) rsXcc rXnXl

Raadsnotulen

Roosendaal: (1810-1811) 1814-1851 | 1831 | | pagina 9