- 69 - De voorzitter: U moet u nog wel nader verklaren. De heer Leeuw: Het betreft de kanten van de weg. De voorzitter: Dat punt is duidelijk. De heer A. Jochems: Mijn vraag betreft ook de verharding. We hebben de afgelopen week een prachtige brief ontvangen van de Zundertenaren, die grote problemen hebben met de zandweg, waaraan zij wonen. Ik verzoek u deze brief zo spoedig mogelijk te behandelen, in de hoop dat het college de volgende vergadering met een prachtig stuk komt. De voorzitter: Als u ook nog zou willen aangeven van wie de brief afkomstig is, dan is het helemaal geweldig. De heer A. Jochems: Deze brief heeft het college ook ontvangen. De voorzitter: Welke brief betreft het?v. De heer A. Jochems: Het betreft de brief van de bewoners van de Krochtenweg. De heer Marijnissen: In het algemeen wil ik antwoorden, dat in gesprekken met de Cul tuurtechnische dienst is vernomen dat deze dienst begin volgend jaar Zundert een subsidie zal verstrekken in de kosten van de verharding van km. weg. Deze kwestie wordt thans in het colle ge besproken. Wij hopen op korte termijn een voorstel aan de raad voor te leggen, waarin de raad wordt gevraagd terzake sugges ties te doen en aan te geven welke wegen dan wel zouden moeten worden verhard. Deze brief zal dus op dat moment worden bezien. Hierbij wil ik wel opmerken, dat een gedeelte van de mensen, die hierbij betrokken zijn en de brief hebben ondertekend, betrokken zijn geweest in een vorig plan tot verharding. Ten gevolge van onderhandelingen omtrent grondverkoop, die helaas niet zijn rondgekomen (dat heeft beslist niet aan de gemeente gelegen)is dit toen niet doorgegaan. Het gevolg is dat deze mensen nu nog in erbarmelijke omstandigheden zitten. Met andere woorden, het is niet alleen aan het college om hier voor de uitvoering zorg te dragen. Wij hebben ons best gedaan voor het betreffende gedeelte. Overigens heeft u in de begroting gezien dat er een bedrag van 250.000,00 is vrijgemaakt ter nadere invulling van de puinver- harding of andere soorten verharding. Met andere woorden: Er is thans duidelijk oog bij de gemeente voor dergelijke problemen. Ik ben het helemaal met u eens voor wat de problemen betreft. Ver wacht niet dat met name voor de Krochtenweg, waarbij wij natuur lijk milieutechnisch nogal wat bezwaren kunnen tegenkomen, al de volgende maand met een voorstel wordt gekomen. De heer A. Jochems: Zou het mogelijk zijn om een commissievergadering te beleggen, teneinde dit probleem te bespreken? -De-

Raadsnotulen

Zundert: Notulen gemeenteraad, 1934-1996 | 1981 | | pagina 407