z7n - verg.20-8-1937 - termyn vallende op 15 September 1937. Vastgesteld in de openbare vergadering van den Raad der gemeente Zundert,op 20 Augustus 1937. De Raad voornoemd, Aanvrage art.72 XVII. Komt aan de orde het voorstel van burgemees- L.O.Wet 1920 van 1-er en wethoudars inzake aanvrage art.72 der L.O. R.K. Par. Kerkbe stuur v.O.L.Vr. Wet 1920 van het R.K.Par.Kerkbestuur van O.L.Vrouw v.Altydd.Bystand van ^ityddurenden Bystand te Wernhout nopens aan- te Wernhout ï.z. J aanschaffing van schaffing van een nieuwe rekenmethode. een nieuwe reken- Voorzitter deelt mede,dat het R.K.Par.Kerkbe- methode. Q_. 0_ stuur van Onze Lieve Vrouw van Altyddurenden By- 06 stand te Wernhout,overeenkomstig art.72 der L.O. Wet 1920.verzoekt een bedrag van F 157.4-7 beschik baar te willen stellen voor de aanschaffing van een nieuwe rekenmethodedaar de thans reeds 15 jaar ge bruikte geheel verouderd is. Het advies van den heer inspecteur van het L.O. in de inspectie Breda te Breda luidt als volgt Volgend het 2e lid van artikel 75 der Lager-Onder- wyswet 1920,zooals het gewyzigd is by de wet van 22 Mei 1937 StblNo522moet op een aanvrage van gel-r den ex.art.72 voor leerboeken afwyzend worden be schikt indien de leerboeken dienen tot vervanging van anderen,die door langdurig gebruik niet meer ge bruikt kunnen worden.De vraag,of het gestelde crite rium geldt voor de leerboeken,die het schoolbestuur van Wernhout wil invoeren,kan zoowel bevestigend als ontkennend worden beantwoord;de aanwezige reken boeken zyn immers 15 jaar in gebruik,maar ze verschil len ook,wat den omvang en het karakter der leerstof betreft,wezenlyk van de methode,die het schoolbe stuur wenscht in te voeren.De aanvrage is een gevolg van het bedrag der vergoeding volgens art.101,dat, ook nar het oordeel van Uw college,te laag is,om de noodzakelyke aanschaffing van nieuwe boeken te bestry- den.Indien het schoolbestuur met hetv oog op de nood- zakelykheid der - verg.20-8-1957 - 11. der vernieuwing een verzoek deed tot verhooging van het be drag der vergötfding volgens art.101,zou daarop naar alle waarschynlykheid gunstig worden beschikt en zouden de gel den, die nu ex art.72 worden gevraagd,dus volgens art.101 uit de gemeentekas moeten komen.Ik meen daarom te mogen aanraden.de inwilliging van het verzoek te bevorderen. Burgemeester en wethouders stellen voor de gevraagde medewerking te verleenen. Het voorstel wordt,by het ondervolgend besluit,zonder stemming aangenomen. De Raad der gemeente Zundert in zyne openbare vergadering van 20 Augustus 1937 gezien een verzoek,d.d.50 Mei jl.,van het R.K.Par.Kerk bestuur van O.L.Vrouw van Altyddurenden Bystand,te Wern hout, waarby ingevolge artikel 72 der Lageronderwyswet 1920, wordt verzocht medewerking te verleenen tot het beschikbaar stellen van een beurag,groot F 157.4-7 voor het aanschaf fen van een nieuwe rekenmethode gelezen het desbetreffend advies van den Inspecteur van het Lageronderwysracfc in de inspectie Breda te Breda gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders gelet op artikel 72 e.v.der Lageronderwyswet 1920 heeft besloten de gevraagde medewerking te verleenen door het genoemde bedrag van F 157.4-7 beschikbaar te stellen. De Raad voornoemd, ■e VoorzieningXVIII. Komt aan de orde het voorstel van burgemeester en noeming en wethouders houdende voorziening in herbenoeming en vaste vaste aan- aanstelling wylen de heer C.E.van Looveren in leven secre- C?ïDv!loo- baris-peaningmeester Burgerlyk Armbestuur. veren in De Voorzitter zegt,dat ingevolge het oude reglement voor leven secr-r, penn.mees- het burgerlyk armbestuur de secretaris-penningmeester tel- ter Burg. kens voor den duur van 5 jaren moest worden benoemd. Armbest. T j De heer van Looveren werd de eerste maal voor zoo'n 5-jarige periode benoemd op 22 April 1926. Tiïffu jL t~.JD - in

Raadsnotulen

Zundert: Notulen gemeenteraad, 1934-1996 | 1937 | | pagina 49