r - 12-4-1937 VERORDENING op de invordering van be smettelyke-ziektengelden in de gemeen te ZUNDERT. Artikel 1. 1.De invordering der besmettelyke-ziektengelden geschiedt door den gemeente-ontvanger,die.voor elke aan hem gedane betaling een bewys van ontvangst afgeeft. 2.De voldoening der besmettelyke-ziektengelden moet geschie den binnen dertig dagen nadat het verschuldigd bedrag aan den belastingschuldige is medegedeeld. Artikel 2. 1.Van hem,die nalaat de verschuldigde gelden te voldoen, worden deze ingevorderd overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 291 tot en met 295 der gemeentewet. 2.Verschuldigde bedragen,waarvan de invordering niet heeft 'kunnen geschieden,kunnen door den Gemeenteraad oninvorder- baar worden verklaard. Artikel 3. Deze verordening treedt in wwrking te gelyk met de ver ordening op de heffing van besmettelyke-ziektengelden. Alsdan vervallen de thèrns geldende door den gemeenteraad vastgestelde bepalingen omtrent de invordering van be smettelyke-ziektengelden. Vastgesteld door den Raad der gemeente Zundert in de openbare vergadering van 12 April 1937. De Burgemeesber, Wyziging Bouwverorde ning. Artt. 62 en 39- Schuinte van daken en ge bruik looden buizen. -1.778.51 XVI. Komt aan de orde het voorstel van burgemeester en wethouders tot wyziging der Bouwverordening. De Voorzitter ze&t,dat vanwege het Bouv/-Woning-en Wel standstoezicht by brief van 3 April jl.wordt medege deeld, dat by de besprekingen op de gehouden zitdagen in deze gemeente is gebleken,dat het voor diverse bou wers dikwyls lastig is te voldoen aan de bepaling pm- trent schuinte van daken,vervat in Artikel 62 der plaatselyke bouwverordening. In genoemd artikel wordt als eisch gesteld,dat schuine daken - 12-4-37- 14 daken geen mindere helling mogen hebben dan 35 graden. Voorgesteld wordt te lezen: schuine daken mogen geen min$- dere helling hebben dan een hoek van 30 graden, behoudens door b. en w. te verleenen ontheffing voor wat betreft aan- of bybouwen van ondergeschikten aard. Verder stplleh b. en w. voor het bepaalde in het zesde lid van art 39 luidende: Het standstuk van een pomp mag niet van lood zyn vervaardigd, te vervangen door: De onderdeelen van middelen voor regen- of putwatervoorzie ning, die met water in aanraking komen, mogen niet geheel of gedeeltelyk uit lood bestaan. In afwyking hiervan mogen looden buizen gebruikt worden, in dien zy voorzien zyn van tinvoering, welke voldoet aan de desbetreffende voorschriften van de Hoofdcommissie voor de normalisatie in Nederland. Deze afwyking geldt niet voor zuigbuizen, welke in putten, bakken of reservoirs hangen. Lasschen in leidingen met tinvoeringbuizen mogen alleen door soldeeren met den bout tot stand worden gebracht. Het voorstel wordt by het navolgend besluit zonder stem ming aangenomen. De Raad der gemeente Zundert; gelet op de woningwet en op artikel 168 der gemeentewet; be sluit vast te stellen de navolgende wyzigingen in de .VERORDENING OP HET BOUWEN EN DE BEWONINGvastgesteld by besluit van den raad van den 16-5-1933» gewyzigd by besluit van den raad van 23-8-1935* Artikel 62, eerste lid, tweede alinea, wordt gelezen als volgt: "Schuine daken mogen geen mindere helling hebben dan een "hoek van dertig graden, behoudens door burgemeester en wet- "hquders te verleenen ontheffing voor wat betreft aan- of "bybouwen van ondergeschikten aard. Artikel 39» sub 6, wordt gelezen als volgt: "De onderdeelen van middelen voor regen- of putwatervoorzie- "ning, die met water in aanraking komen of kunnen komen, mo- "gen niet geheel of gedeeltelyk uit lood bestaan. "In afwyking hiervan mogen looden buizen gebruikt worden, "indien zy voorzien zyn van tinvoering, welke Voldoet aan de "desbetreffende voorschriften van de Hoofdcommissie voor de normalisatie

Raadsnotulen

Zundert: Notulen gemeenteraad, 1934-1996 | 1937 | | pagina 27