- verg.19-2-1957 Spreker is alstoen niet op deze opmerking ingegaan. Dit heeft mogelyk wel eenige bevreemding gewekt.Hy vond het evenwel tactisch te zwygen.Thans kan hy ech ter mededeelen,dat toen,naar hy meent,op 4 September 1956 het basisuurloon werd verlaagd,reeds op 11 Sep tember d.a.v.door de organisatie eene actie werd in gezet.De organisatie heeft mitsdien niet stilgezeten De heer Huybregts spreekt er verder zyne verwonde ring over uit,dat van de tewerkgestelden byna 1/3 normaal niet in staat zou zyn in het vrye bedryf een behoorlyk loon te verdienen.Deze gemeente zou alsdan toch wel een abnormaal hoog aantal onvolwaardige ar beidskrachten tellen.ffiji kan dit hoog ercentage moeilyk aannemen als het juiste te zyn.Vroeger toch had vrywel iedereen werk.Hy meent,dat den geschapen toestand meer een uitvoeisel is van de crisisomstan digheden, waarin we heden verkeeren. Sprteker had gaarne dieper op het voorstel van burge meester en wethouders willen ingaan.Dit voorstel heeft hem evenwel verrast.Hy had niet gedacht,dat eene eventueele steunregeling gekoppeld moest worden aan de verhooging van het basisuurloon.Hy heeft dat nooit zoo aangevoeld,zoodat hy nu eigenlyk weinig te gen het voorstel kan inbrengen.Spreker had zich de zaak geheel anders voorgesteld.Het moge misschien vreemd klinken,daar hy in de vorige raadsvergadering op spoed hoeft aangedrongen,doch thans moet hy ver zoeken de behandeling van het aires aan te willen houden,opdat hy de zaak beter kan bestudeeren. De Voorzitter vraagt of de raad hiertegen geen be zwaren heeft. De heer S.F-rvan Hassel zegt,dat de heer Huybregts de gelegenheid gegeven moet worden deze zaak te be studeeren. De heer de Bie zegt,dat de grcote vraag in deze is, zal de Minister by eene eventueele verhooging van het basisuurloon op 22 cent de invoering eener steun regeling eischen. Besloten wordt de behandeling van het adres der R.K Werkliedenvereeniging aan te houden. XI. Komt - verg-19-2-1957 -■ 15 Afwyzing XI. Komt aan de orde het voorstel van burgemeester en wet- verzoek houcpers tot afwyzing van het verzoek der Kamer van Koophandel Koophan- en Fabrieken in West.Noordbrabant om financieele hulp aan Fabrie en borgstellingsfonds voor Middenstand. om fin. De Voorzitter deelt mede,dat een schryven is ingekomen van hulp) aan ^amer van Koophandel en Fabrieken voor Westelyk Noordbra- borgstel- lingsfonds bant,te Breda,van 21 September 1936 No.K- 4467,waarby fi- v«Midden- mrLCj_eepe pulp wordt verzocht voor het borgstellingsfonds stand voor den Middenstand. -1*825 B a By briefvan Ged.Staten dezer provincievan 30 December jl G.Nr.544,wordt de raad ter kennis gebracht een besluit van de Staten dezer provincievan 18 December 1936 "tot toekenning van een provinciale bydrage in de kosten van borgstellings fondsen voor den Middenstand. By schryven,van Ged.Staten dezer provincievan 27 Jan.1937 G.Nr.486,wordt o.a.bericht,dat het fonds eerst voor subsidie van het Ryk in aanmerking komt,ingeval het door de gemeente gesteund wordt met jaarlyks 2 cent per inwoner voor wat be treft het inkomen en eenmaal 10 cent per inwoner voor wat betreft het kapitaal van het fonds. Om werk van eenige beteekenis te verrichten kan het fonds de financieele hulp van het Ryk niet ontberen,zoodat Ged Staten voornoemd er nader by den raad op aandringen het fonds te steunen met minimaal 2,respectievelyk 10 cent er inwoner. De Voorzitter zet in grove trekken de werking van het borg- stellingsfionds uiteen. Hy zegtdat,wanneer in deze gemeente een levendig midden standsleven was waar te nemen er misschien aan financieele hulp v or het borgstellingsfonds gedacht kon worden. Het middenstandsleven in deze gemeente blykt echter geheel dood.Wellicht dat een borgstellingsfonds voor een groote stad zeer nuttig werkzaam kan zyn.V or deze gemeente wordt er in ieder geval niets van verwacht .Burge mee ster en wet houders stellen dan ook voor afwyzend op. het verzoek te be schikken. Hiertoe wordt zonder stemming besloten. Ronddraag.XIIRondvraag. De heer Antonissen vraagt waar momenteel de gemeente arbeiders werkzaam zyn.We zitten thans in een zeer natte eriode.De arbeiders zouden nu te werk gesteld zyn aan het snoeien van boomen,waarvoor het weer niet geschikt is.Het is overal nat en rot.Spreker dringt op verbetering der fietspaden Ia-3.IuÖ2? V

Raadsnotulen

Zundert: Notulen gemeenteraad, 1934-1996 | 1937 | | pagina 13