i - verg.13 Nov.1935 - Verlaging 1andhuur H.de Bruyn. -2.O7.35i.32 De Voorzitter zegt,dat dit ook niet behoeft plats te hebben. Deze man immers is niet steeds by de emeente werkzaam geweest.Hy is geen volledige arbeider zooals de andere dat wel zyn. De neer Huybregts zegt,dat'hy niet voor vast wordt aan gesteld, omdat dit voor de gemeente te duur is.Maarvraagt spreker als hy hiertoe nu eens het recht bezit.De Voorzit ter beweert ook niet,dat de inning geen recht op vaste aanstelling heeft. De Voorzitter zegt,dat is uitgemaaktdat de Koning geen recht op vaste aanstelling kan doen gelden.De man is zeer wisselvallig by de gemeente werkz am geweest. Gewoonlyk werkte hy maar enkele dagen van de week by de gemeente. Iet is voor deze man een uiti£omst,dat de ge meente met hem een arbeidsovereenkomst wil aangaan.Er is een tyd geweest,dat in den Raad over deze zaak ge heel anders werd gesproken. De heer Huybregts zegt,dat de Koning er mede accoord gaat,dat hy op arbeidscontract wordt aangesteld.De Raad kan zich hiermede uiteraard ook vereenigen.Hy behoeft natuurlyk niet meer toe te staan dan wordt "evraagd-r Wanneer de man echter aan de hand van hetgeen in het verleden heeft plaats gehad recht op voste aanstelling zou hebben dan zou hy met hetgeen thans wordt voorge steld naar het oordeel van spreker geen genoegen moe ten nemen.Blykens de nadere toelichting van den Voor zitter wordt de zaak echter anders. Het ontwerp-besluithoudende Bedoelingen betreffende de gevallen,waarin en de voorwaarden,waaronder indienst neming op arbeidsovereenkomst n .ar burgerlyk recht kan plaats hebben door of vanwege de gemeente Zundert, wordt zonder stemming vastgesteld. 111Komt aan de orde het voorstel van burgemeester en wethouders tot verlaging van landhuur aan H.de Bruyn. De Voorzitter zegt,dat by raadsbesluit van 22 Januari 19p4 werd besloten aan H.de Bruyn ondershands te ver buren ^en perceel bouwland,kadastraal bemend in sectie K.Ho.141,groot 25 Aren,v or het tydvak van 11 November 1934- tot 11 November 1940 tegen een huurprys van F 55.- ir-er j ar. de Bruyn x. f - verg. 18 Nov. 1935 - de Bruyn voornoemd vraagt nu in verband met de huidige slechte tydsomstandigheden den huurprys te willen terug brengen op F I.50 per Are. Burgemeester en wethouders zyn van oordeel,dat de tegen woordige huur inderdaad te hoog is en stellen voor de huur, ingaande 11 November 1935,te brengen op F I.50 per Are,een huurprys,welke nog ruim voldoende is. De heer de Bie zegt,dat de thans voorgestelde huur inder daad nog hoog genoeg is.Hy meent evenwel een waarschuwend woord te moeten laten hooren,opdat hier niet het evaar gaat ontstaan,dat een verkeerd precedent wordt geschapen. Verzoemer had n.l.het vorig jaar,toen hy wfierom wilde in huren, om verlaging van huur moeten verzoeken.Eerst inhuren en dan later om verlaging van huur vragen met de stille hoop,dat dit wel zal worden ingewilligd om zoodoende een ander geen kans te geven den grond te huren^jtaat niet aan. De Voorzitter zegt,dat burgemeester en wethouders er streng voor zullen waken,dat zoo iets niet plaats heeft.In het on derhavige geval is hiervan ook h.i.geen sprake. Het voorstel van burgemeester en wethouders wordt,by het ondervolgend besluit,zonder stemming aangenomen. De Raad der gemeente Zundert in zyne openbare ver-adering van 18 November 1935 gezien een verzoek,d.d.30 October 1935,van H.de Bruyn,al hier, om verlaging van landhuur gehoord het voorstel van burgemeester en wethouders gelet op artikel 223 der gemeentewet heeft besloten de huurprys van het by raadsbesluit van 22 Januari 1934, goedgekeurd by besluit van heeren Gedeputeerde Staten dezer provincie,van 21 Februari 1934 G.Nr.83,aan H.de Bruyn on dershands verhuurd stukje bouwland,kadastraal bekend,ge meente Zundert,sectie K.No.141,groot ongeveer 25 Aren,met ingang van 11 November 1935,te bepalen op F 37.50 per jaar. De Raad voornoemd, 1

Raadsnotulen

Zundert: Notulen gemeenteraad, 1934-1996 | 1935 | | pagina 83