V.8/<. ni Terood te lang par keeren. genoemden brief. De voorgespelde tariefsverlaging zal voor de gemeente een voordeel opleveren van pl.ra.F 451.-. De heer Ku^termana zegt,dat enkele inwoners een ~>ep~ald antal k.w.h. per maand moeten afnemen tegen den geldenden -i- i-- s prys. /anneer zy meer afnemen oehoeven zy voor de meerdere k. w.slecnts D C. 35 te bet len. leidt nu ook de voorge stelde verlaging voor die ingezetenen De /oorzitter antwoord tdat hiervan niets blykt uit de brieven der P.h.15.1.,:. - net voorstel van burgemeester en wethouders wordt hier na zonder stemming aangenomen. Komt aan de orde het voorstel van burgemeester en wet houders inzake verood te lang parkeeren. In bwe vergadering varf 2d Augustus jl.oy gelegenheid van c de behandeling van net voorstel van burgemeester en wet houders tot ontheffing van het hep' aide by art. If sub i, van het Kotor-en ry w ielreglementoe tref f ende de "erjflich- ting van stilstaande motorrytuigen in de oebouwd< kommen dezer gem antewees een lid op den ongewenschten toestand van het gedurende een heele of ualven dag laten stil staan van auto's op den openoaren weg. De Voorzitter gaf oedoeld lid alstoen üe verzekering, da^ het gesignaleerde euvel zyn volle aandacht had. Vy zyn mede van oordeel,dat in het oelang van de veilig- he Ld van het verkeer aan net geruimen tyd onnoodig laten stilstaan van auto's op den openbaren weg een einde dient te worden gemaakt. Art. 11 bis, lid 1, let ter d ,van het Motor- en Ryw ielregle ment geeft den raad daartoe de oevoegdheid. Immers ingevolge genoemd artikel kan de raad in het be lang van de veiligheid en vryheid van het verkeer over een weg bepalen dat oat men op dien weg of een gedeelte daarvan motorrytuigen ryw ielen op meer dan twee wielen of ry-of voertuigengeen motorrytuigen of rywielen zynde,niet in stilstand mag heb ben, langer dan gedurende een bepaalden tydsduur.{ verbod te lang parkeeren) J Vy stellen U mitsdien voor door vaststelling van nevens gaand ontwerp-bes luit aan het onnoodig plaatsen en laten stcian van motorrytuigen e.a.op den openbaren weg paal en perk te stellen. Haar ons oordeel moet opgemeld verbod gelden voor den groo- ten ryksweg,voor zoover deze is gelegen binnen de bebouwde kom der gemeente.Dit is van den tramwissel tot Pas Buiten. \ls tydsduurwaarop het verbod van te lang parkeeren moet geldenachten wy een uur voldoende.Ben langeren tydsduur te bepalen achten wy niet gewenscht.Daardoor toch kan gevaar dreigen te ontstaan,dat het oeoogde doel niet geheel wordt bereikt.Den tydsduur op een ji uur te stellen is uiteraard te kort.By eenig oezoek,wy denken hier b.v.aan bezoeken by middenstanders door reizigers, is een )z uur spoedig verstreken. By het inwerkingtreden van het besluit ,d. i. op den 3n dag na dien,waarop het is afgekondigd,zal het verbod van telang parkeeren den betrokken weggeoruiker door plaatsing van bor den denbaar worden gemaakt. De heer de Leeuw zegt,dat het dus de bedoeling van het voorspel is om het misbruik van te lang parkeeren tegen te gaan. De /oorzitter zegt,dat burgemeester en wethouders het langer dan een uur laten stilstaan van auto's op den grofcteri ryks weg in de kom van het dorp een misbruik maken van'dén weg noemen. De heer Kuypers is van oordeel,dat het aanoeveling verdient een parkeerterrein aan te wyzen. De -■ t t e i C t t i t i V- - - J 3 o 3 lij V i-: f - i' d

Raadsnotulen

Zundert: Notulen gemeenteraad, 1934-1996 | 1935 | | pagina 7