1 Openbare vergadering van den Raad der gemeente Zundert,gehouden op Dinsdag 22 October 1935»des namiddags om zes uur. Tegenwoordig de heeren St.A.van den Hoven,Jac.J-rHuybregts,J.R.ivi.de Bie,C.H.Goetstou- wers,C. J. J.de Leeuw, J.G.van Bedaf ,H.van c en Broek,P.A.W. J.van Ginneken,Pr.Kustermans,H.P.Antonissen,G.Kustermans,G.van Has selt en S.P.van Hassel. Voorzitter Dr. .Brokx. Secretaris L.C.L.Luyckx. De Voorzitter opent de vergadering. Vaststel- I. Vaststelling openstaande notulen. üng open- y00rzitter vraagt of dè leden bemerkingen heoben tegen de staande notulen, notulen van de vergadering van den 3a September 1935»welke ter -2.07.31 inzage hebben gelegen. Geen dar leden heeft daartegen eenige bemerking,zoodat zy ongewyzigd worden vastgesteld. Ingeko- II. Ingekomen zyn men stuk- .proces-verbaal van de opneming van kas en boeken van den ken. :y~j ontvanger der gemeente. 2.Brief,van den directeur van het Gentraal-bureau voor verifi catie en financieele adviezen d..r vereeniging van Red.Gemeenten van 20 September 1935 No.2818 R.betreffende opneming kas en boeken gemeente-ontvanger 3e kwartaal 1935. Opgemelde stukken worden voor kennisgeving aangenomen. 3.Brief,van den Ayksarchivaris in Noordbrabantvan 9 September 1935 a.Z.No.120,w ..arby namens het Bureau der Commissie voor de herdenking van het 750-jarig bestaan van s-Hertogenbosch een banier met het welpen dezer gemeente wordt aangeboden. Besloten wordt bedoelde banier in dank te aanvaarden. Herbenoe- m» Komt de orde het voorstel van burgemeester en wethou- ming i d rs tot benoeming van een lid der commissie van plaatselyk toe Aug.Hoppen- brouwers zicht op het lageronderwys. als lid der pe Voorzitter zegt,dat de Commissie van plaatselyk toezicht commissie r- t j pl toezicht °N lageronderwys an deze gemeente b.estaat uit 5 leden. L.O. De leden worden door den gemeenteraad voor den tyd van vyf -1.851.2 jaren benoemd.üp 1 Hanuari van elk jaar treedt een vyfde 02.7-2 gedeelte

Raadsnotulen

Zundert: 1934-1996 | 1935 | | pagina 70