afd. i 0.3556 '.ï/ïi Detr. tarief straatverlichting an van 16 Hov. j 1. afd. -1 Ho.3572 7/ li nopens tarieven voor elec tric i te i tslever ing en detail. Uit opgetnelde brieven blykt,dat volgens het nieuwe ta rief in rekening z 1 worden gebracht F ó.- per jaar per lantaarn en 7 cent per afgenomen ./.IJ. ,waarby de in het contract vastgelegde minimum hoeveelheid af te nemen k.w.u. gehandhaafd blyft. Aan deze tegemoetkoming worden voorts de volgende voor waarden gesteld. 1.dat het bestaande aantal lantaarns,in d^ze gemeente thans 73,minstens zal gehandhaafd blyvenzoodat dit het minimum aantal zal syn,hetwelk tegen F 6.-per lantaarn per jaar in rekening wordt gebracht. 2.dat de P.F.T3.M. in geen enkele door de gemeente inge- voerde of nog in te voeren oelastlng of heffing,onder welke benaming ook^ zal worden aangeslagen. Het tarief voor 1ichtveroruik zal van 35 cent terug worden gebracht op 30 cent per k.w.u.en het tarief voor klein krachtveroruik zal als volgt worden vastgesteld s late 2000 a 14 cent per k.w.h. 3de 1GGÖ a 12 cent per k.w.h. alle overige k.w.h. a 10 cent per k. h. terwyl het vaste bedrag van het normaal vastrechttarief met/50 cent per maand zal worden ver laagd echter met dien verstande dat het minimum per maand te oetalen vaste be rag F 1.- blyft. Ook 0oor de afnemers die met de P.1T.F. 11. eene overeen- komst hebben aangegaan voor electriciteitsverorüik voor krachtdoeleinden met eene gegarandeerde afname van 2000 - k.w.h.per j ar wordt net tarief verlaagd en wel ats Viïlg thans wordt voor de éérste 100 k.w.h.per maand 12 ct. 10 ct. voor thans wordt voor ce volgende 100 k.w.h.per maand 11 ct 9 ct lOO 10 2 100 9 7 8 alle oyerigelOO 7 6 De in art.4 der overeenkomst voor deze krachtafnemers vast- gestelde basis-kostprys der steenkolen wordt evenwel van F 15.-gebracht op F 7.50 kolenclausule Ook aan deze tariefsverlaging wordt de voorwaarde verbonden, dat de •H.g.l,;. in geen enkele door de gemeente ingevoerde og nog in te voeren belasting of heffing,onder welke benaming ook,zal worden aangeslagen. Haar de meening van het bestuur der Vereen inging van lleder- ders wordt gedeeld, is echter de door de P. 11. F.] ..voorges telde voorwaardeinhoudende dat de 'l.V. in geen enkele door de gem ente ingevoerde of nog in te voeren belasting of heffing, onder welke oenaming ook,zal worden aangeslagen ',niet geooritsei loofd.Deze o'epaling is in stryd met artikel 176 der Grondwet, bepalendedat geen privilegiën in het stuk van belastingen'' worden verleend. De P. l.F. .deelt nu echter by haar schryven van 10 Januari j - jl.afd.2 Ho.51 .//d R.,meée»dat zy van Gedeputeerde Staten bericht heeft ontvangen,dat dit college zioh er in het alge meen mede zou kunnen vereenigen,dat in de desbetreffende verordeningen de bepaling wordt opgenomen dat worden vryge- steld 'perceelenwelke uitsluitend dienen voor de uitoefening van een uitsluitend in het openbaar belang opgericht en «erke zaam oedryf Liet den inhoud van voormeld 3chryven kunnen zich burgemees ter en wethouders vereenigen. 3y stellen den raad mitsdien voor zich accoord te verklaren met den inhpud van laatst genoemden o j i i i o - O -w- O i V -• i f f 9 9 j t j ft loc ft f f 6 i 9 9 V. - landscue Gemeentenwelke meening door burgemeester en .-ethouéePt 1 - u

Raadsnotulen

Zundert: Notulen gemeenteraad, 1934-1996 | 1935 | | pagina 6