Bat nu,en alt is myn harte wensch voor het nieuwe jaar, Kyne heeren,die stryd gestreden moge worden op een rid- derlyke wyze. Be moet stryden voor de candidaten,die naar Uw geweten net beste Uwe vertegenwoordigers kunnen zyn.. Doe dat door hun goede kwaliteiten in het volle daglicht te stellen; zoek- Uw sterkte niet door tegen-c-naidaten,vooral niet om hun persoonlyke eigen.scnappen,n ar oeneden te halen. ..yne Heer en tengevolge van rouw in myne familie,kon ik U, zooals. myn voornemen was, op H ie uw jaarsdag niet oy my nooden.IIad ik U toen kunnen ontvangen,de zoudt my de eer van Uw komst heooen aangedaan,en ik had gelegenheid ge had U op den eersten dag des jaars myne wenschen aan te bieden. hu maak ik van ons eerste samenzyn in het nieuwe be gonnen jaar gebruik TJ myn allerbeste wenschen aan te bieden. Ik wensch U» yine Heeren»door Uw 1 idjuiat schap /an -.en Raad gund >rt' s vertegenwoord igers 'Jodsbesten zegen voor het Kieuwe jaar. Dat Zundert in 19èS gespaard moge blyvej^ van ziekten en rampen,gezegend moge worden naar ziel en naar lichaam. Dat U,a yneHeer en ,d ie met my zoo aangenaam samenwerkt aan die heerlyke taak te waken en te zorgen over ons zoo dierbaar Zundert,dat net U en Uwe gezinnen goed moge gaan.Zegen moge rusten op U en Uwe id kar oar en, er voor- sooed moge zyn in Uwe zaken. Tenslottemyne heeren,dank ik U en al degenen uier niet aanwezig nogmaalsvoor de beste wenschen ontvangen by de wisseling van het jaar. Zoo gaan we nu onze werkzaamheden met nieuwe moed oe- iinnen, lod biddend dat Vy ons moge by staan, we tend oat Hy ons in zyn alwysheid zal le iden.^ Ik dank U,: "yne H^er^n. De heer de 3ie wenscht namens zyn fractie een enkel woord te sprekén. Hy dankt den Voorzitter voor zyn waardeérende woorden oh wenscht hem alsmede'de Zynën wederkerig èën zalig nieuwjaar toe.Het doet spreker genoegen,dat dè Voorzitter £éwag heeft ge maakt van het door de raadsleden aanvoelen en begrypen van hun Voorzitter.Inderdaad er haerscht een volkomen vertrouwen tus- söhen den Voorzitter ên de leden van éeft raad.Hoge ook het vertrouwen óbdèr de raadsleden onderling nog meer toenemen. Vooral wil spreker Hiér de nadruk leggen op de zoo even gespro ken woorden 'van den"7oorzitter.Hoge de aanstaande verkiezings- stryd gestreden worde op eè?S ridderlyke wyze. /aststelling I. Vaststelling openstaande notulen, openstaande Hotulen. De Voorzitter vraagt of de leden bemerkingen hebben tegen de notulen van de vergadering vsTt'i deh lGn^TcrfeiJiber 1934 welke ter inzage heoben gelegen. leen der leden heeft daartegen eenige benerking,zoodat zy on- gewyzigd worden vastgesteld. Ingekorfien II Ingekomen zyn Stukken. 1.Dahkbëtuiging van het bestuur der i;Z.Stichting 'ünze Lieve -JLlJ. fl f Vrouw Lyceum'te 3reda,voor het toegekend suemidle voor ldZ5. 2. Idem van het oestuur der st icht ing 'Moederhe il te Grinneken 3. Idem Van het bestuur vatl den Zursus in /oorber.Landbouw- onderwys te Klein gund^rt. "4.Afschrift besluit led.Staten dezer provincie,van 2d Nov;''34 j. f.122 III Afd.oetr.Pensioensgrondslag burgemeester. 5.Proces-verbaal van de Opneming van kas en boeken van den gemeente-Ontvanger,cvan 31 Dècember 1934. •5.Benige gegevens betr.de gemeente over $et jaar 1934. 7,'Inl ichtlngen omtrent de raogelykhe id van al dan niet uittre ding Streekplan.

Raadsnotulen

Zundert: Notulen gemeenteraad, 1934-1996 | 1935 | | pagina 3