ft 1 -43- Als het experiment met de wijkraad in Langeweg goed op gang is en bij de bevolking aldaar aanslaat, zullen wij een wijkraad in Moerdijk zeker bevor deren. Ook Zevenbergschen Hoek zou dan een wijkraad dienen te krijgen. In Langeweg bestaat al jaren een zeer ongewenste situatie. Het kerkdorp is gelegen op het grondgebied van twee gemeenten, te weten 2/3 binnen de grans van Zevenbergen en 1/3 binnen de grens van Terheijden. Wanneer wij aldaar maar iets willen, bijvoorbeeld een school, een sportveld, de woningbouw bevorderen, dan ligt dit al gauw op het grondgebied van Ter- heijden, met alle daaraan verbonden problemen. Terheijden is het tot nu toe altijd met ons eens geweest. Langeweg moest naar Zevenbergen. Wij vertrouwen, dat Terheijden ook nu bij haar standpunt zal blijven. Het is ons inderdaad bekend, dat Terheijden op 3 februari in Lange weg een hoorzitting heeft uitgeschreven voor haar inwoners. Hoewel wij menen goed te weten wat onze mensen uit Langeweg willen, zullen wij op woensdag 4 februari eveneens een hoorzitting beleggen in "de Blokhut". Wij zullen dit doen voor de Zevenbergse inwoners van Langeweg. Natuurlijk zijn de bewoners van het Terheijdense deel ook van harte welkom. Wij verwachten aldaar een bevestiging van ons standpunt, namelijk Langeweg in zijn geheel naar Zeven bergen. Wij zullen daarna de betrokken minister en het college van gedeputeerde staten vragen dit onderdeel bij de herindeling mee te nemen. Politie. De meeste sprekers schenken aandacht aan de onderbezetting van het korps der rijkspolitie. Ik kan u zeggen, dat er op het terrein van de politie belangrijke verbeterin gen werden geboekt en wel door: a. een nauwer contact van de burgemeesters met het commando te Breda; b. samenwerking tussen meerdere gemeenten; c. meer aandacht voor de plaats van de politie bij de burgerij. Ik verwacht veel goeds van dit verbeterde contact met de commandant, de offi cier van justitie en niet op de laatste plaats de nauwere samenwerking tussen de verschillende gemeenten. Ik heb veel waardering voor de taakvervulling van ons onderbezette politie-corps. Hun taken zijn er vele en worden ook nog steeds uitgebreid. Dienstverlening in allerlei vormen aan de burgerij neemt een belangrijke en toenemende plaats in bij de politie. Ik pleit voor handhaving van een zelfstandige post te Zevenbergschen Hoek. Maar tot nu toe kwamen er jammer genoeg geen sollicitanten. Het streven blijft er op gericht om de onderbezetting zo snel mogelijk op te heffen. Milieu-politie Onze milieu-politie voldoet uitstekend. Wij hebben ons steeds voor ogen gehou den, dat deze agent naast een educatieve taak ook een verbaliserende taak moest hebben. Inderdaad, mevrouw Krijnen-Boot, onze samenleving is nog niet ideaal. In geval van optreden staan wij steeds achter onze milieu-politie. Rampenplan. U allen benadrukt de noodzaak van een rampenplan. Wij achten uw opmerkingen in deze uitermate belangrijk, Het college is zich van de urgentie van deze zaak terdege bewust. Wij zouden een onderscheid willen maken en wel dit: - een calamiteit in de eigen gemeente; - een calamiteit op Moerdijk; - een calamiteit in de regio.

Raadsnotulen

Zevenbergen: Notulen gemeenteraad, 1930-1996 | 1976 | | pagina 43