88 spreker. Daarna wordt besloten overeenkomstig het voorstel van B.en W.- v Van Neder lands che Vereeniging Ijot bescherming van dieren te 's-Gravenhage; verzoek medewerking bij samenstelling van gemeente verordeningen in zake stalbranden. Voorstel B.en W.s deze aangelegenheid bij eventueele wijziging der Bouwverordening onder de oogen te zien. Aldus wordt besloten.- w Van de Afd. Noordbrabant der Vereeniging van Nederlandsche Gemeenten te s-Hertogenbösch, dd. 51 Juli 1930, houdende mede- deeling, dat zij moet afzien van het geven van advies in zake oprichting van een destructiebedrijf. Voorstel B.en W.: ter zake de plannen van den N.Ö.B. af tw wachten. Aldus wordt besloten.- x Verzoek van J. Timmermans om ontheffing Politieverordening be treffende het inrijden der Havenzijden. Voorstel van B.en W.: afwijzend op het verzoek te beschikken aangezien de politieverordening ter zake geen ontheffing toestaat.- Aldus wordt besloten.- 2 Verzoeken van A. Kapitèin en J. Verdaas in zake achterstand be taling rente en aflossing voorschot Landarbeidersstichting, met advies van het Bestuur der Landarbeidérsstletting. Voorstel B.en W. ter wille der consequenties het ter zake ge nomen raadsbesluit dd. 1 Augustus I93O te handhaven (opzegging betrekkelijke voorschotten).- De Heer van Unnik merkt op, dat het Bestuur vooral ten qanzien van Kapitein niet sterk stond daar de opzegging niet bij aange- teekend schrijven geschiedde en Kapitein beweert niets te hebben ontvangen; Verdaas daarentegen heeft het schrijven wel ontvangen, maar deze heeft het tot op het laatste doen aankomen; daarom heeft het bestuur gedacht, laten we het nog maar eens probeeren 4 Be Voorzitter wijst er op, dat B*en W. todi maar willen doorzet-^ ten met het oog op de consequenties; bij sommigen, zegt spreker is zeker onwil in het spel; wordt niet doorgezet, dan wordt ge zegd, er gebeurt toch niets; daarom wil hij doorzetten totdat de menschen ervan overtuigd geraken, dat het op den duur zoo niet gaat. De Heer van Unnik merkt op, dat het Bestuur destijds ge meend heeft, dat die twee maar eens als proefkonijn moesten dienst doen, omdat ze niet reageerden op de aanschrijvingen; hieruit kan dus, zegt spreker, miet de conclusie getrokken worden, dat dit de ergsten zijn. De Voorzitter wil dan ook van lieverlede de anderen aanpakken. Daarna wordt zonder hoofdelijke stemming besloten overeenkomstig het voorstel van B.en W. De Heer van Unnik verklaart tegen te stemmen.- z Burgemeester en Wethouders deelen mede, dat zij op voorstel van den Directeur der Gasfabriek besloten den prijs van de parelcokes van f. O.50 op f. 0.60 per H.L. te brengen, met ingang van 1 Oc tober 1930.- aa Adres van het R. K. Kerkbestuur in zake bestrating en rioleering nabij het nieuwe Kerkgebouw. Voorstel B.en W.dit adres in hunne handen te stellen om prae- advies. Aldus wordt besloten.- IV V00RL00PIGE VASTSTELLING GEMEENTE-REKENING 1929, BALANSEN EN VERLIES- EN WINSTREKENINGEN VANCHET GASBEDRIJF EN DEN VEE- EN i VLEESCHKETTRINGSDIENST 1929 EN VASTSTELLING REKENING BURGERLIJK: ARMBESTUUR VAN DAT JAAR.- Burgemeester en Wethouders hebben de eer,(Jen Raad voor te stellen overeenkomstig hetrapport der Commissie van ohderzoek, te besluiten tot voorloopige vaststelling van de rekening der gemeente over het jaar 1929.-

Raadsnotulen

Zevenbergen: Notulen gemeenteraad, 1930-1996 | 1930 | | pagina 88