rsFXüSb* r-rsss! swrsSia: =- r/zr^vCn neb SSSfSMSuJkhefbedrfg deze,;n^riJKndo?1ïafeen middellijk afhankelijk ie J£?h£®gen. De woonforensenbe- voorts wat de Uitkeering betreft, met inachtneming van hetgeen daaromtrent van regeeringswege is of nader mocht wordèn bepaald.- Artikel 2 Deze verordening treedt tegelijk met die op de heffing in wer king op welk tijdstip de thans geldende verordening op de invor dering van gehoemde opcenten van 28 September 1928 vervalt.- V WO ONFORENSENBELASTING Ih samenhang met andere voorstellen, in zake herziening het belastingstelsel der gemeente, noodig geworden do°£ t -tror. rtP wet van 15 Juli 1929 (Staatsblad no. 388)iji houdende van het inkomen van ®P,}aarTOn wordt besloten - waartoe lasting moet, wanneer tot heffing bevoep.d is worden geheven niet de Raad niet meer "rplteht doch entenaar de naar den duur van het verblijf de forensaal-gemeente tajrwaardT^r ï^.hSng vastgestelde grlndslagenT^an I^olsTEHbelasting wordt zij dus sten der bovengenoemde wet van 15 Juli £^\et Resultaat der doorSnSvoorgJseteldeaheSënf^ van belastingregelingen dezer 8 Aangezien het slechts ^^"^„t^hoofdveïblilfMfhebbenJ ning voor zich of hun gezin ./oude ziin stellen zij brengst dier belasJ1^t2!®^oering^dezer belasting over te gaan. "al8:reienseteien r°dfd?lnovereenkomstig besloten. VI OPCENTEN VERMOGENSBELASTING t tqoq <3 4- no. 388, houdende herziening van De wet van 15 Juli £929» st- 2et Riik en de Gemeenten en de financieels verhouding h®Povtociale wet en der ge- wijziging van eenige bepalingen de p nffreKelingen der ge meentewet, maakt herziening van de belastingregeling meente noodig. ofivi<?eeren zil den Raad In samenhang met ™°5foocSSten op Ie Soofdsom der te besluiten tot heffing van 25 opcenten y

Raadsnotulen

Zevenbergen: Notulen gemeenteraad, 1930-1996 | 1930 | | pagina 80