e; Sf;aro?tSef??ngrv:r?Si?Lv^o?d!nSrofSêorverSdoni§g ^erVeSztfa^Te Voorzitter antwoordt^ntkennend. imilis en ht ondanks reads 1U dagende- leden daarvan is kennis gegeven. De Voorzitte ^Llt8Ae^tTe-"tfoolattWr^^salL^?bSeSftnordfn 50 waarin ik zeggenschap heb; het is een algemeen Verschijnsel, dat de plattelands-bevolking afneemt; de menschen nemen res aan en meenen, dat de wereld uitsluitend bestaat uit pleizier maken* zelfs door de hoogste ambtenaren worden maatregelen in uit- z?c£? gesteld om het danlen tegen de gaan en zou ik dan hier waar in krotjes wordt gedanst, waar bedsteden moeten worden uitgeruimd om in een beperkte ruimte samen te hossen, te springen en arl wat er bij komt om de sexueele neigingen op te wekken, hetgeen ons zoo goed bekend is uit den omgang met geestelijken en hoogere au toriteiten, mij onbetuigd laten;. neen, mijnheer Schiks, dat nooit- het geval Giessendam-Nieuwerkerk van recenten datum,spreeKT boekdeelen; Minister Donner heeft in November jl. zijn inzichten ten aanzien van de moraliteit aan de Kamer ter kennis gebracht, hii sprak„De Heer Vliegen, die zoo optimistisch over den zedelij ken toestand van ons volk geêproken had, kreeg te hooren, dat misdrijven van sexueelen aard onrustbarend gestegen getoen- de de laatste jaren en een der oorzaken,daarvan achtte de Ministe het dansen dat prikkels en behoeften schept en waarvab de uitwas sen dienen'te worden bestreden". Daarbij komt, dat de caféhouders nog k maanden tijd hebben om hunne inrichtingen mat de eischen in overeenstemming te brengen; de eisch van 50 M en een afgescheiden W. C. voor mannen en vrouwen is waarlijk niet overdreven, als h echter noodig is, dat ik nog verder ga, dan zal ik ik heb zelf gezien en ondervonden, dat het voornamelijk te doen is in de kleine danskmoegen en dan zien we ze hier verschijnen dTe HÏefschikfmJrkt^p.^aÏÏfist in die kleine gelegenheden welke de Voorzitter krotten gelieft te noemen, w°£"0htin- onmiddellijk toezicht; nu zullen we ze naar degrooteroinrichtin gen zien gaan, waar ze zich na afloop in de tuinen en op kamers *{lTtZTvs.n Eek bespreekt het afwaaien van papier, enz. van den vuilniswagenDe Voorzitter zegt dat ter zake -eds *aatregelen worden voorbereid. De Heer van Gils meent, dat meer geia den kan worden. De Voorzitter is bang voor overbelasting, z^lks werkt funest voor den motor; het vindt het daarom goed S den Gemeente-Opzichter, den laadbak niet te groot te waar door dl Politie is gewaarschuwd en gecontroleerd- Daarna wordt de openbare vergadering gesloten. ZEVENBERGEN, DE VOORZITTER, DE GEMEENTERAAD VAN DE SECRETARIS,

Raadsnotulen

Zevenbergen: Notulen gemeenteraad, 1930-1996 | 1930 | | pagina 50