- to - en zal zulks onder de oogen zien. De Heer van Unnik vraagt waarom het adres van de Landarheidersstichting niet aan de orde is ge steld. De Voorzitter zegt, dat zulks een gevolg is van het te laat hinnen komeb voor deze vergadering. De Heer van Unnik heeft het Reglement van orde eens nagekeken; hij dacht, dat daarbij was voorgeschreven, dat de Voorzitter moest worden aangesproken met „Mijnheer de Voorzitter"; hij heeft echter gezien, tot zijn spijt, dat zulks niet is opgenomen; nu is het niet zijn bedoeling, direct tot wijziging te besluiten, doch wil hij er de aandacht slechts op vestigen. De Voorzitter merkt op, dat hij daaraan ook wel gedacht heeft; ter wille van het cachet (niet vararhem persoonlijk) achtte hij het wel wenschelijk; hij wil danook verzoeken, de volgorde van spreken in acht te nemen en te spreken van „Mijnheer de Voorzitter"; het verhoogt slechts het peil der debatten, zegt spreker. De Heer Hendriks vraagt of een en an der als een bedekte beschuldiging bedoeld is; hij meent toch, dat altijd van Mijnheer de Voorzitter" wordt gesproken. De Voorzitter: .Neen, Mijnheer Hendriks De Heer van de Noort is het met den Heer Hendriks eens. De Heer Hendriks dacht, dat de strooppot er bij te pas kwam. De Heer van Unnik zegt niet van den strooppot te houden; hij heeft het met de beste bedoelingen gezegd en wil zoo noodig een voorstel dpen om het reglement van orde te wijzigen.- De Heer Schiks spreekt als volgt: Mijnheer de Voorzitter. Het is mij bekend, dat U omtrent de volgende aangelegenheid gee nerlei verantwoording aan den Raad schuldig is; afgaande echter op de zoo dikwerf door Uzelf gebezigde woorden, dat U zooveel mogelijk het volle pond wilt geven en mede in aanmerking nemendeUw te waar deer en streven om den middenstand zooveel mogelijk vooruit te bren- gen, ben ik zoo vrij mij met het volgende tot U te wenden; de Zevenbergsche caféhouders worden in ernstige mate gedupeerd door de door U gestelde voorschriften in zake oppervlakte voor dansge legenheden, aangezien meerderen hunner niet in de gelegenheid zul len zijn te laten dansen en dientengevolge een voorname bron van inkomsten zullen moeten derven; aannemende, dat dergelijke maatre gelen door de praktijk worden geeischt voor bepaalde plaatsen,acht TT dergelijken ingrijpenden maatregel voor deze gemeente waar slechts 3 (zegge drie) dagen in het jaar wordt gedanst, niet van te ingrijpenden Sfrd Zoo neen, is U bereid tot de volgende conces sie: de voorgestelde maatregelen betreffende oppervlakte enz. eerst in werking te doen gaan met de kermis 1951.0Pjat de café houders ruimschoots gelegenheid zullen hebben zich ^®r ^ake ver bouwing hunner panden of anderszins te beramen Daar komt nog bij mi da Voorzitter dat dit jaar een aanmerkelijk hoogere belas- ttofzal moeten worden'opgebrachtterwijl een belangrijke verdien- ste met de kermis verloren gaat;, de menschen hebben toch al genoeg te kampen; als het zoo doorgaat zullen ze in detoekomst in hooge mate gedupeerd zijn. Wij hoopten, dat de woorden, idoor J Uwe ambtsaanvaarding gesproken ,,dat gezegd moge worden, onder Burge mSea™niSf 5 PJ»t hie"r gold wonen» tonden,gaarheid wordan; zult kunnen befluiten deze maatregelen nog een jaar uit te stellen. De Voorzitter zegt: Mijnheer Schiks, U houdt een heel betoog; J! ïïfïnn L? Sn heel betoog kunnen antwoorden. Als ik vroeger gezegd heb onder Burgemeester val Aken is het goed wonen», dan is dat niet bedSeld prettig" wonen, dat iedereen maar kan doen wat hii wil* ik ben als Burgemeester verantwoordelijk, vooral Katholiek Burgemeestervoor de uitspattingen bij die gelegenheden

Raadsnotulen

Zevenbergen: Notulen gemeenteraad, 1930-1996 | 1930 | | pagina 49