14-8 de Oude Kerkstraat, de Nieuwe Kerkstraat, het Ambachtsslob, het Van der Putslob, het Havenslob, het Erasmusslob en de Brouwer straat; iAzelmastraat/ de Prins Hendrikstraat, Ameliastraat^en Burgemeester vogelstraat vastgesteld gelijk op de bij dit besluit behoorende teekening door een RQ0DE STIPPELLIJN Is aangegeven.- ZWARTE De Raad der gemeente Zevenbergen; Overwegende, dat bij zijn besluit dd. heden voor den Zandweg, genaamd de Stationsstraat een nieuwe rooilijn is vastgesteld, BESLUIT: in te trekken zijn besluit dd. 29 September 19|é tot vaststelling van een rooilijn voor den Zandweg, genaamd de Stationsstraat, goedgekeurd bij besluit van Gedeputeerde Staten van Noor^a^tum dd. 1 December 1926, G. nr. 32, en zulks met ingang van den datum, waarop zijn besluit dd. 23 Mei 1930 tot vaststelling van de rooilijn voor den Zandweg, genaamd de Stationsstraat door ®de puteerde Staten van Noordbrabant zal zijn goedgekeurd, dan wel beroep zal zijn gehandhaafd.- De Raad der gemeente Zevenbergen; Overwegendedat bij zijn besluit dd. heden voorde Lobbetofc- torenstraat en het Lobbekenstorenslob een nieuwe rooilijn vastgesteld; BSSLUIT: in te trekken zijn besluit "dd.' 2$~iei 1928 tot vaststelling van een rooilijn voor de Lobbekenstorenstraat en he^ I^Bbekenstoren- slob^ goedgekeurd bij besluit van Gedeputeerde Staten van Noord- ir\r\ P7 TunI 1928 G. nr. 26o, en zulks met ingang van aen datumj waarop zijn besluit dd25 Mei 195° tot -etstelling van rip rooiliin voor de Brugstraat, de Drie Linde, straatde K°rt;e Wipstraat, de Dijkstraat, de Lobhekenstor«^ns^aat torenslob, het Baxslob en het Pompslob door zal van Noordbrabant, zal zijn goedgekeurd, dan wel in beroep zal zijn gehandhaafd.- IX RECLAME*S H0NDEIH3BLASTING 1930»- Burgemeester en Wethouders dadeelen mede, dat blijkens overge legde adressen eenige ingezetenen afschrijving verzoeken van Hon denbelasting 1930, deels wegens verkoop, deels wegens sterven hun nezij°stllien den Raad voor, de gevraagde afschrijvingen te ver- leenen, zooals op overgelegde bijlagen is aanf®Se^®n*" Met algemeene stemmen wordt dienovereenkomstig besloten.- X RONDVRAAG.- De Heer van Eek merkt op, dat hij tot zijn leedwezen niet in de longste vergadering aanwezig kon zijn, vooral omdat daarin nog al belangrijke onderwerpen werden behandeld, die we1 zoekgeen^rekeningWis gehouden! hi^wil nS slechts vragen in het onderwerpen wel eenigszins te breed uitmeet; de den vermenigvuldigingsfactor was toch een vaststelling der begrooting in het begin van het Jaar, hj fe?gïde?tog. De Voorzitter heeft daartegen niet direct bezwaar

Raadsnotulen

Zevenbergen: Notulen gemeenteraad, 1930-1996 | 1930 | | pagina 48