-J> toeslag; zulks wil hij er alsnog bij doen, maar verder wil hij niet gaan; de dokters, zegt spreker, hebben ook vast salaris, beiden heb ben ook nog een praktijk; indien teveel salaris wordt gegeven, zoo als destijds aan Bom, is het best mogelijk,/voor het vee van de boe ren niet al te best gezorgd wordt. dat De Heer Korteweg bindt de opmerking van den HeerHuitkar juist; ove rigens spijt het hem, dat binnen zoo korten tijd op dit besluit wordt terug gekomen; toen heeft hij gezegd, verhoogen kan nog altijd; maat waarom nu reeds, vraagt hij; in sommige gemeenten gaat men er van uit dat ze zich geheel geven aan de betrekking; Hier is het echter een nevenbetrekking, daarom moet men nu niet gaan verhdogen. De Heer van de Noort begrijpt de verontwaardiging van den Heer van Eek niet; B.en W. komen noodgedwongen op deze aangelegenheid terug. De Heer van Eek zwgt, laat ons dan ook toonen, dat we toch mannen zijn; we zitten hier boor de belangen van Zevenbergen, anders zijn we niet waardig langer leden van den Raad te zijn; zoo noodig, zegt spreker, moet de Kroon maar beslissen; in Zwaluwe is wel besloten, met het voorstel accoos?d te gaan; het maakt echter, zegt hij, een verschil, met wélk voorstel de Voorzitter komt; daarenboven werd het besluit genomen met 5 tegen stemmen (2 leden waren afwezig); ook het belang van de arbeiders moet behartigd worden zegt spreker; wanneer het salaris op f. 1500.-- gebracht wordt, kunnen de keurloo- nën naar beneden; het keurloon van een varken, thans f. 2,50, zal dan wel gebracht kunnen worden op f1,50 of f. 1.--. De Heer Huitkar merkt op, dat Ged. Staten het besluit niet hebben afgekeurd; zoodra dit geschiedt kan de Raad nog zien wat hiji doet. De Heer Francis vraagt zich af og Gedeputeerde Staten wel rekening hebben gehouden met de financieele toekomst. De Voorzitter merkt op, dat zij dit be ter weten dan wij. Dan hebben ze daar toch niet naar gehandeld, meent de Heer Francois. Het voorstel van B.en W. vervolgens in stemming gebracht, wordt 7 tegen 6 stemmen verworpen; tegen stemden de Heeren Gommers, Schiks, van Eek, Korteweg, Hendriks, Huitkar en Francis; het besluit van de vorige vergadering, jaarwedde f.1500.-, wordt hiermede geacht te zijn gehandhaafd. Vervolgens wordt met algemeene stemmen besloten aan dit salaris tevens J>% kindertoeslag te verbin den. De instructie zal hiermede worden in overeenstemming gebracht. De Heer van Unnik merkt op, dat de Heeren dus weer gedwongen willen worden.- X HET VOORSTEL TOT BENOEMING VAN EEN CHAUFFEUR-ARBEIDER BIJ DE GEMEENTE-REINIGING.- Burgemeester en Wethouders deelen mede, dat ter uitvoering van het raadsbesluit dd. lip Maart jL door hen eene nieuweoproeping werd ge daan voor chauffeur-arbeider bij de Gemeente-reiniging, naar het door den Raad vastgestelde weekloon van f. 20.-- plus kindertoeslag. Een 16- tal gegadigden meldden zich hiervoor aan. In overleg met den Gemeente-Opzichter werd door hen ter vervulling dezer betrekking de volgende alphabetische voordracht opgemaakt en verzoeken zij den Raad daaruit thans een keuze te doen. 1. van Mourik H. Zevenbergschen Hoek. 2. OomensC. Zevenbergschen Hoek. 3. Vegers P. Zevenbergen. De Heer van Unnik merkt op, dat de kans groot is, dat het hierbij zal gaan als met het vorig voorstel; hij vindt het jammer dat hier weer op teruggekomen moet worden; het stelsel van vraag en aanbod wordt hierbij toegepast; hij kan zich dat voorstellen van den^Heer van Eek; van'den Heer Francis vindt hij zulks echter onbegrijpe lijk; als Katholiek moest deze toch vragen, wat is recht, wat is er noodig om 'n gezin te onderhouden; hij neemt het hem dan ook kwalijk, dat hij zich opidit standpunt stelt; de Heer Fran<jois, zegt spreker,

Raadsnotulen

Zevenbergen: Notulen gemeenteraad, 1930-1996 | 1930 | | pagina 31