(art. 55°') i.9?o-- aa Schrijven van den N. C. Boerenbond in sake subsidie tuinbouw- cursus Voorstel B.enW.: dit stuk voor kennisgeving aan. te nemen Aldus wordt besloten.- IV HET VOORSTEL TOT VASTSTELLING DER VERGOEDING PER LEERLING, BEDOELD" IN ARTIKEL""!05 "he lid DER. LAC-ffrCïfoMWIJSTJET 1920.- Burgemeester en Wethouders deelen mede, dat, waar de gemeente rekening over het jaar 1928 bij besluit van Gedeputeerde Staten dezer provincie dd. 20 December 1929, G. nr. 5^2, is vastgesteld, ingevol ge artikel 105, ^-e Hd der Lager Onderwijswet 1920 de vergoeding,be doeld in artikel 101 dan meergenoemde wet voor de bijzondere scholen in deze gemeente over het desbetreffende jaar behoort te worden vast gesteld. Mitsdien hebben zij de. eer den Raad voor te stellen, overeenkomstig overgelegd ontwerp te besluiten en de vergoeding vast te stellen, voor het gewoon lager onderwijs op f. 18,05 per leerling. Met algemeene stemmen wordt dienovereenkomstig besloten, bij het navolgend besluit: De Raad der gemeente Zevenbergen; Overwegende, dat de rekening der gemeente over het jaar 1928,zoo als die door Gedeputeerde Staten is gesloten, de volgende bedragen aanwijst voor kosten van: GEWOON LAGER ONDERWIJS: Instandhouding schoolgebouwen f. 20,él Onderhoud schoo}.meubelen, aanschaffen leermiddelen, enz. (art. 55£)5°>71 Verlichting, verwarming, enz. (art. 55.g)* - f» 2ij.0,71 f. 520,05 Overwegende, dat het gemiddeld aantal leerlingexuder openbare lagere school over genoemd jaar heeft bedragen 17-7k 5 BESLUIT a het bedrag der vergoeding per leerling over 1928 vast te stel- len op f. 18,05 (ACHTTIEN GULDEN EN DRIE CENT); b het definitieve bedrag der vergoeding over 1928 voor de diverse bijzondere scholen vast te stellen op t.w.: Q „-zt po. R.K.Jongensschool Zevenbergen...296 x f. 18,05 - ?gb,öö, R.K.Meisjesschool Zevenbergen258 x f. -8,05 - f. 4°5l>(4> R.K.Jongensschool Zevenb.Hoek172%.x fl8,05 - f. 3105 R.K.Meisjesschool Zevenb.Hoek.156 x f. 18,05 - J. 2812,68, R. K. Meisjesschool Langeweg..106 /[pc f. 18,05 - f. Christelijke Lagere School Zevenbergen22px f18,05 - f. 4-020,09. V HET VOORSTEL TOT TOEKENNING VAN EEN V00RS^H0T_MN_DE^^H00LBE^ 1 STnP'gTj op toe oeme'hTntÊLÏL^ VERGOEDING ^.IMINGjro^CTJA^ Burgemeester en Wethouders hebben de eer den Raad over te legg<^, de aanvragen van de diverse, schoolbesturen om een voorschot ad 00 jb op de gemeentelijke vergoeding over 1950. „QVie Dit voorschot moet berekend worden naar de cijfers volgens de laatst vastgestelde rekening, in casu 1928, en de^*e "XJLJÏJ bedrag van f18,05 per leerling voor het gewoon lager ^derwijs. Mitsdien hebben zij de eer den Raad voor te stellen, te besluiten overeenkomstig overgelegd ontwerp-besluit Worden vastgesteld op respectievelijk fW&JO, f4-00ö,r f 2525 50 f. 259R,éo, f. 1701,56 en f. 5559,86 voor de R.K. Jon

Raadsnotulen

Zevenbergen: Notulen gemeenteraad, 1930-1996 | 1930 | | pagina 15