- 3LQDQD - Hteft mcaraBft®! Busn -1W.. wordt WïnvdlgmB -met 7 ft«gsn ftamumefe asagsaiamffljy; ftffigan vftamSsn cö® Bbkpsii B^rcürftks,, TftWDgrofts vmn. 3&tik em Sbzrtbswsg..— 33. iftfirr®? v®ndB® affBgslmpg» IbzmrddmbEET. ven dsn IRsfeairlU. ffl&mfc van ^nffi®rita5~an^stbfflac®rp3rai,, cM- 2H ©nftofosir ld=p),. houdernds fBrmt^k air, S® smBöftsnsarsn,, Sm daffimsft Bar g®mssmttee„ ftn bsft rgeuoft Ire stteMffl» vet gir6Bitói®wpLji gem£l®®iu.- ff~ l^Msm wrardft b©aloftreiw- lfox£2r$ft®l !&*©m W~IEfflft Tmr-^tik wonr keimftsgev&iig maan ft? Tremen ft JBapspsarft mm dsn SssiiemEill^lgEaiiaöffiar Sm zak?aanleg hroftftoftr ®'d >ks- •,wsg ^w®bb®mpp<ritem Bo©ik..- Tfonsraftsl 'W- h©ft Hhht sate nooaSige erardftsft op dsn R®,plbB<ul- dismsft mSft ft® ftg^kkanj; mn desa© tofift^cmn 5$$> een heft JKftpt fte <3tecl®!r®®rsiu-- Be Sear mn SSIbs ^eltosffft,, deft de Boeksusears hftermerö® nfteft fell j s£uD®n gemaakt- wurdan;; heft 2® ftooh alfti.jd,, zegt 'spreker, een •nftft^pff mil ff- &2X0©£msrr d© Bemeent©,; indien eventueel 'een trot- ftsftr-'heherftiimg wmrdtt Img^Trnemd., zaal deze op 'de SoekerEears drukker. Be Ifocorziftftsr beeft zit<éb &®romtrebt geiar ienfte era tl.';' voorna, nsta a©- d® Boskampers an deassn bgibhsm. bam gezegd,, bet ken nieft anders; bet ffimr "ranr d® vpeftgEnq^rss en vooral voor kinderen is groet:; er bsersebt inter dsn eer angstwall Igbeld zoodra zij op den Ri jksweg moeften 'knrnan.. HB-em W. hebban deze aangelegenheid alhoewel met te genzin. wnvsge d® noodzakeld. jkheio naar waren .gebracht.; danrenb©t*«ft is d© begroeting mxg t enigszins gunstiger waar ook bet toezichtenfcu kar 'worden. gedeclareerd vmst dit ia-etste heeft big neg niet mei1, de 'fefthrcuders beaBpcreafcsn. 3D® neer 3endrifes vindt bet niet goed, dat de Burgemeester dergelijke dingen buiten de Wethouders ©m behandelt;; beft snbe.pt zul. ©en neer verkeerde verhouding: reeds: 'de. vurige keer is zDniets al veurgevsQlen- Be Beer Jtollen vindt dit een interne aan gelegenheid van 3»en 7,i Be Beer- van de ïfonrt kan er zitsh wel big neerleggen; wel vindt bij bet aangenamer^ dat ©verleg gepleegd wordt: bij hel geval Espitsin hei hi.3 ziet gebaseerd ©p het: weekloon van ff. 17-—1 Ister 'honrde 'bi; in de vergadering een anderen uitslag; indien bij dit geweten bad, was deer hem ©ok anders gestemd. Be vo©r- zifttsr had ge&anht^ dat zulks wel in den geest van - oil W. zou z'i'jn waar ±©1 een voerdeel veer de gemeente bet.eekent. Be Heer Korte weg wi^st ©p beft nitnidht van verminderden belastingdruk in verband met d$ ffixsancieel® verhouding.; thans moet men oppassen met: de uitgaven; bi,J" was nieuwsgfcerig wat de leden van levenbergschen Hoek naar voren ttuöen 'ferengenj .het beefft hem verheugd., dat de Heer van Qils er zo© tver d=©nirt. en nou willen voorstellen met het ©Dg ©p de finanrtér. nog ®«n paar jaar uit te stellen, Be Heer van TTrmik staat lijnrecht te genover der 25©®r van Bils; als de politie, zegt spreker, het recht acu tnepï.ssen, dat de voetgangers geen gebruik mogen -maken van het rijwielpad, dan zouden de inwoners" schreeuwen om een trottoir: hij vindt het gelukkig, dat B.en Vu, zij het dan -met tegenzin, met het voorstel komen; hij gelooft dat te ©eniger tijd het trottoir er zelfs zal moeten komen ai wordt dar. misschien geen -subsidie meer verleend. Be -eer van de Koort heeft bij het aankomen van een boot, te leven- bergschen Hoek geconstateerd dat het er dan zeer -druk is <en heeft zlsh verwonderd dat er geer dooden blijven; indien, zegt spreker, raar een mensohenleven gered kan worden, den is deze uitgaaf reeds verantwoord. Be Keer van lils meent, dat. dan ook thans reeds -ongeluk ken zouden gebeuren; indien de stoepen weg zijn is dit. reeds een ver betering; daarenboven, zegt. sprekÉr, .groeien de menschen erin op en worden cp school de regels van den weg voorgehouden. .De Voorzitter licht een en ander nog eens nader toe en vreest dat men er later spijt van zal hebben en er toch nog zal toe moeten overgaan. Be Heer wan tJiig wijst er op, dat er guiten de hom ^och ook .geen trottoir is; .daar moeten de voetgangers of op den weg of In den modder.

Raadsnotulen

Zevenbergen: Notulen gemeenteraad, 1930-1996 | 1930 | | pagina 100