- 4 - 1985 beëindigen. Het gewest neemt mogelijk de voorlichtende en preventieve taken over. De Vleeskeuringsdienst en de NV Aero Woensdrecht zijn opgeheven. In de z.g. streek b en w is o.a. gesproken over gezamenlijke aanpak van een CAI, diverse subsidies oa aan Maatschappelijk Werk en Stichting Gemeenschaps taken, hengelsportaccomodatiegeluidshinderapparatuur en afvalstoffenbeleid. ruimtelijke ordening, milieubeheer ruimtelijke ordening Volgens persberichten zal in dit jaar het tracee Zoomweg bezuiden Bergen op Zoom worden vastgesteld en zou dat wegdeel in 1987 klaar zijn. We zullen zien. U hebt een inspraakverordening stadsvernieuwing en ruimtelijke ordening vastgesteld. De afwerking van bestemmingsplannen verloopt wat trager dan voorzien. Thans is de situatie als volgt: - Bp Sportpark Nederheide, terug van de ppd, wordt gereed gemaakt eerst voor een hearing ing. bovengenoemde verordening, dan voor ter visielegging. - Bp Buitengebied wordt aangepast aan de nieuwe "Groene Nota" van GS. - Bp Zandfort is ook wat opgehouden ten gevolge van de Groene Nota maar komt dit jaar toch in procedure. - Bp Putseweg zuid 2 wordt in ontwerp aangepast aan de nieuwste bouwplannen; de kosten bouwrijpmaken zijn al berekend, u hebt daarvoor crediet gevoteerd. - Bp Putseweg zuid 3 is in de art.19 procedure bij GS akkoord bevonden en wacht nu op een definitief besluit van de belegger. - Over wijziging van de bp- en Rijzendeweg west en -zuid is nog steeds overleg met interessenten gaande. Met inachtneming van de door u goedgekeurde beleidsnota windmolens zullen aanvragen voor de bouw van windmolens worden beoordeeld en eventueel tot wijziging van een bp leiden. milieubeheer Er is volgens gewestelijk plan een container aangeschaft waarin men zg. probleemstoffen kan deponeren. Overleg is gaande met de drie andere zuidwesthoekgemeenten om gezamenlijk een geluidsnivometer aan te schaffen. openbare werken

Raadsnotulen

Woensdrecht: Notulen gemeenteraad, 1922-1996 | 1985 | | pagina 8