m - 6 - Pe voorzitter acht het nuttig om deze overzichten aan de raadsleden ter beschikking te stellen via de postbakjes en bij de mededelingen in de commissie openbare werken en ruimtelijke ordening. De raad besluit vervolgens zonder hoofdelijke stemming conform het voor stel van burgemeester en wethouders. 9. VASTSTELLING VERORDENING GELUIDMEETDIENST. Stuknr.85.51 De raad besluit zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel van burgemeester en wethouders. 10. AANLEG INVALIDENPARKEERPLAATS RAADHUISPLEIN. Stuknr.85.52. De raad besluit zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel van burgemeester en wethouders. 11. AANBIEDING JAARREKENINGEN 1980 EN 1981 VAN DE ALGEMENE DIENST EN TAKKEN VAN DIENST. Stuknr8554 De heer Wils dringt er op aan om in de toekomst meer snelheid te be- trachten. Ook door het Verificatiebureau is daar op aangedrongen. De voorzitter benoemt ingevolge het bepaalde in artikel 23 van het regle- ment van orde voor de vergaderingen van de raad een commissie tot onder zoek van de rekeningen bestaande uit: T.M.de Klerk, voorzitter W.J.M.Beekhuijzen, lid A.G.Verduit, lid. De leden aanvaarden hun benoeming. De voorzitter deelt mede dat de vergadering ambtelijk zal worden voorbe reid en bijeengeroepen. Hij wenst de leden succes met de werkzaamheden. 12. AANGAAN VAN VASTE GELDLENINGEN. Stuknr8553 De raad besluit zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel van burgemeester en wethouders. 13GRONDTRANSACTIES a. grondverwerving t.b.v. Sportpark Nederheid'e. Stuknr.85.55. De heer Wils informeert of er nog veel grond moet worden verworven. Wethouder Bogers antwoordt dat er nog enkele stukjes grond moeten worden verworven, maar dat zal naar verwachting geen problemen opleveren. Het onderhavige stuk was het belangrijkste voor de verdere realisering van het plan. De raad besluit vervolgens zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel van burgemeester en wethouders. b. verkoop grond Putseweg-Zuid 2. Stuknr.85.58. De raad besluit zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel van burgemeester en wethouders. 14. AANVRAGE VAN HET BESTUUR VAN DE STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS VOOR BOUWKUNDIGE VOORZIENINGEN AAN ONDERWIJSGEBOUWEN MET INRICHTING EN CREDIETVOTERING Stuknr.85.56. 23e wijziging gemeentebegroting 1985. De heer Piasmans heeft in de commissie financiën en belastingen reeds medegedeeld dat hij niet de bedoeling heeft om de zaak te blokkeren.

Raadsnotulen

Woensdrecht: Notulen gemeenteraad, 1922-1996 | 1985 | | pagina 48