Openbare vergadering van de raad der gemeente Woensdrecht gehouden op maandag 23 december 1985 des avonds om acht uur in de raadzaal. Voorzitter: Mr.J.M.de Leeuw, burgemeester. Secretaris: PS.F.M.Vorstenbosch, loco. Aanwezig de leden Schuurbiers, de Klerk, Piasmans, Wils, de Weert, Meeuwisse, Verduit, Kuijlen, Klunder Nijland, Beekhuijzen en Konings en de wethouders Bogers en Koulman—Leenhouts Afwezig geen der leden. De voorzitter opent de vergadering met gebed. Tot voorstemmer wordt door het lot aangewezen het lid Meeuwisse. 1. VASTSTELLING NOTULEN VAN DE VORIGE VERGADERINGEN. De notulen van de vergaderingen van 12 november 1985, 15 november 1985 en 6 december 1985 zijn aan de leden in concept toegezonden. De heer Piasmans verzoekt om in de notulen van 6 december 1985 op bladzijde 10, 27e regel, "spreker" te wijzigen in "zeker". De raad besluit zonder hoofdelijke stemming de notulen vast te stellen met inachtneming van de door de heer Piasmans voorgestelde wijziging. 2. MEDEDELINGEN. Verwezen wordt naar de bij deze notulen behorende lijst van mededelingen. Bespreking volgt over de volgende mededelingen. 25. Voorstel toevoeging agendapunt beschuldiging antidatering. De heer Schuurbiers had dit punt op de raadsagenda verwacht, maar hij kan instemmen met de ter visie gelegde stukken. Overigens informeert spreker naa de reactie van de heer Beekhuijzen. De voorzitter deelt mede dat dit punt wordt toegevoegd aan de raadsagenda als punt 17. 17. Ontwerp-rekening 1984 Werkvoorzieningsschap West Noord Brabant. De heer Piasmans merkt in relatie tot mededeling nr.6 (verslag vergadering commissie financiën en belastingen d.d. 3 december 1985) op dat hij in die betreffende vergadering vragen heeft gesteld over gemeentelijke achterstan den. Tevens heeft hij daarbij vragen gesteld over een terzake dienende VNG- rapportage. Hieromtrent heeft spreker echter niets terug gevonden in het verslag van de commissievergadering. Wethouder Koulman zegt beantwoording toe in de eerstvolgende vergadering van de commissie voor financiën en belastingen. 24. Reacties met betrekking tot plaatsing van kruisvluchtwapens Mevrouw de Weert verwijst naar een brief van 13 november 1985 van Mr.Spaandonk inzake een proces tegen de Staat. Zij is van mening dat dit een aparte mededeling had moeten zijn, waardoor de raadsleden beter worden geïnformeerd De voorzitter meent dat de informatie naar de raadsleden toe niet zal ver- beteren door het afzonderlijk mededelen of tesamen met andere reacties. Mevrouw de Weert meent dat meer proces-stukken ter inzage hadden kunnen worden gelegd. De voorzitter zegt toe dat de voorhanden zijnde bescheiden nader zullen worden bezien. Indien meer voorhanden is zullen die de volgende vergadering ter inzage worden gelegd.

Raadsnotulen

Woensdrecht: Notulen gemeenteraad, 1922-1996 | 1985 | | pagina 135