8 behoeven. Als dit soort zaken toch nog aan de orde blijken te komen, heb ik wellicht de toestand van de woningen in Willemstad enigszins te optimistisch inge schat, aldus de heer Driesprong. Zonder verdere beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt vervol gens overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders besloten in te stemmen met de verdeling van de stads- en dorpsvernieuwingsgelden 1993. 7Aanschaf van een Votex-klepelmaaier Ie termijn. Namens de P.v.d.A.-fractie zegt de heer De witte: "Omdat er nu met een klepelmaaier in plaats van een maaibalk gemaaid gaat worden, verzoek ik u^ er voor te zorgen dat er niet meer schade aan de taluds van de wallen wordt aangericht dan nu al gebeurt, daar dat nu al te veel is." Antwoord le termijn. De heer Munters zegt toe dat, ter bescherming van onder andere de taluds, met heel veel zorgvuldigheid zal worden omgegaan met het machinepark. De taluds zijn zondermeer kwetsbaar, aldus de heer Munters. Zonder verdere beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt vervol gens overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders besloten over te gaan tot de aanschaf van een Votex-klepelmaaier voor een bedrag van f 16.179,75. 8. Vervanging van de zoutstrooier Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders besloten over te gaan tot de aanschaf van een gebruikte zoutstrooimachine voor een bedrag van afgerond*! f 11.200, 9Wijziging gemeenschappelijke regeling Streekgewest Westelijk Noord-Brabant in verband met de clusterindeling. le termijn. Namens de P.v.d.A.-fractie zegt de heer De Witte: "Met het oog op de naderende herindeling kan ik alleen maar zeggen 'beter laat dan nooit'." Zonder verdere beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt vervol gens overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders besloten in te stemmen met de wijziging van de gemeenschappelijke regeling Streek gewest Westelijk Noord-Brabant in verband met de clusterindeling. 10.Rondvraag. Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

Raadsnotulen

Willemstad: 1927-1995 | 1993 | | pagina 240