29 slachtoffers van de aardbeving in Limburg. Uitgaande van de bereidheid die er toen was om ook solidariteit te tonen, ben ik er nu vanuit gegaan dat ook nu die solidariteit aanwezig zou zijn. Vandaar dat ik op dit bedrag kom en met dit concrete voorstel. Andere collega's hier gaan nu ineens een heel andere kant op, maar dat was niet mijn bedoeling." De voorzitter geeft aan dat het bij het concrete voorstel van mevrouw De Wit gaat om een bedrag van f 1.680, Hij stelt voor de vergadering te schorsen, zodat de fracties hun gedachten over het voorstel kunnen laten gaan. De heer Boertjes vindt het voorstel om een en ander in het seniorenconvent te bespreken beter. De voorzitter geeft aan dat er nu een voorstel van de P.v.d.A.-fractie ligt, waar na de schorsing over gesproken zal worden. Vervolgens schorst hij de vergadering. De voorzitter heropent de vergadering. Namens de P.v.d.A.-fractie deelt mevrouw De Wit mede haar ingediende voorstel onverkort te handhaven. Verder zegt zij: We zijn zeker niet de eerste ge meenteraad, die zoiets doet. Ik heb vandaag gehoord dat de gemeente Zwijndrecht f 25.000,ter beschikking heeft gesteld. Ik heb er verder eigen lijk weinig aan toe te voegen. Je doet het of je doet het niet." De heer Boertjes stelt, namens de V.V.D.-fractie, voor om als raadsleden een bepaald bedrag beschikbaar te stellen voor de door de P.v.d.A.-fractie aange dragen instantie. Hij denkt dat de gemeenteraad van Willemstad dan zijn initi atief toont om andere gemeenteraden of gemeenteraadsleden tot een gelijksoor tige stap aan te zetten. De voorzitter begrijpt uit de woorden van de heer Boertjes dat de V.V.D.-frac tie niet accoord gaat met het voorstel van de P.v.d.A.-fractie. De heer Boertjes beaamt dat. Namens de C.D.A.-fractie nodigt de heer Groeneveld de P.v.d.A.-fractie uit om het gedane voorstel in die zin aan te passen dat het beschikbaar te stellen bedrag uit de "lief en leed pot" wordt betaald. Zijn fractie kan dan met het voorstel accoord gaan. Namens de P.v.d.A.-fractie zegt de heer De Witte: "Er zijn twee verschillende zaken. Ik denk dat, als we een en ander uit de "lief en leed pot" betalen, daar niemand op tegen zal zijn. We doen dan mee als individuele raadsleden, die, als individu, een voorbeeld stellen aan de bevolking. Dan doen we dus niet mee als raad en als gemeenschap." Bij interruptie zegt de heer Groeneveld: "Nee, niet als individu, meneer De Witte, want we kunnen niet als individu over de "lief en leed pot" beschik ken De heer De Witte zegt daarop: "Nee, dat is waar, maar het is niet zo dat de gemeente Willemstad een bijdrage levert. Dat doen we dan als raadsleden. Ik kan me best voorstellen dat je niet in een discussie verzeild wilt raken

Raadsnotulen

Willemstad: 1927-1995 | 1992 | | pagina 263