28 de raad voor dat de gemeente Willemstad een donatie aan een hulpactiefonds voor de mensen in Somalië en anderszins doet? Dan zult u daar een voorstel aan de raad voor moeten indienen, want ik kan daar zo niet mee uit de voeten." Mevrouw De Wit zegt daarop: "Ik stel inderdaad aan de raad voor om een donatie te doen vanuit de gemeente Willemstad. Dat leek mij als afsluiting, als laat ste besluit van 1992 van de gemeenteraad van Willemstad, een mooi eind." De voorzitter zegt vervolgens: "Dan lijkt het mij goed dat u nu een voorstel aan de raad indient, waarin u concreet aangeeft wat u precies wilt. Ik weet namelijk niet wat u precies bedoelt met een donatie." De heer Munters vraagt in aansluiting hierop of een donatie van gemeenschaps geld, danwel een donatie vanuit de raad wordt bedoeld. Hij vindt het namelijk een beetje goedkoop om met gemeenschapsgeld royaal te zijn. Ik zou zeggen iedereen trekt zijn portemonnee en legt een bedrag op tafel, aldus de heer Munters. Mevrouw De Wit vindt dat het trekken van de portemonnee niet hier zou behoeven plaats te vinden. De heer Boertjes onderschrijft, namens de V.V.D-fractie, de opmerking van de heer Munters. Hij voelt er meer voor om op persoonlijke titel, danwel als gemeenteraad een donatie te doen. In het laatste geval zou die donatie plaats kunnen vinden uit de "lief en leed pot" van de raad. Het is echter op dit moment erg moeilijk om aan te geven aan welke organisa ties men een donatie wil geven. Er moet een organisatie worden gekozen, waar van wij vinden dat die organisatie de lading zoveel mogelijk dekt, aldus de heer Boertjes. Namens de C.D.A.-fractie merkt de heer Groeneveld op dat hij totaal niet weet welk bedrag er in de "lief en leed pot" zit. Hij kan er zodoende geen oordeel over vellen of de inhoud van de pot toereikend is voor een donatie. Uit het voorstel van de P.v.d.A.-fractie begrijpt hij dat gedacht wordt aan de post "onvoorzien". Hij is het met de voorzitter eens dat er een concreet voorstel moet zijn, voordat over deze kwestie een besluit kan worden genomen. Het lijkt de voorzitter niet juist om met gemeenschapsgeld een donatie te doen. Hij vindt dat de suggestie van de heer Boertjes, om de "lief en leed pot" aan te spreken, best overgenomen kan worden. Hij denkt dat er best wel een aardig bedrag in de pot zit. Hoewel hij de inhoud nog niet heeft geteld, denkt de heer Boertjes dat er wel een redelijk bedrag voor een donatie in de pot zit. De voorzitter stelt voor dat het seniorenconvent een en ander op heel korte termijn bekijkt. Mevrouw De Wit zegt daarop: "Nou, ik had het eigenlijk heel anders gedacht. Mijn concrete voorstel is inderdaad om per land een kwartje per inwoner vanuit gemeenschapsgeld ter beschikking te stellen ten behoeve van de slachtoffers in Somalië en Joegoslavië, giro 800800. Deze gedachte is mij ingegeven, omdat, naar ik dacht, in juni 1992 al eens een keer de intentie is uitgesproken dat we, ook toen vanuit gemeenschapsgeld, eventueel een donatie zouden doen aan de

Raadsnotulen

Willemstad: 1927-1995 | 1992 | | pagina 262