27 Het onderhouden van de sloten in het poldergebied is een taak van het waterschap. Als de gemeente daar iets zou willen, moeten we echt alstublieft en dank je wel tegen het waterschap zeggen, aldus de heer Munters. Verder geeft hij aan best bereid te zijn het waterschap vriendelijk te verzoe ken het onderhoud te bezien, indien blijkt dat het onderhoud zeer slecht ge beurt. Hij denkt echter niet dat zomaar tegen het waterschap gezegd kan worden dat het onderhoud anders moet geschieden. Vervolgens stelt de heer De Witte, namens de P.v.d.A.-fractie, de volgende vraag: "In de raadsvergadering van 10 maart jongstleden heeft de raad een krediet beschikbaar gesteld voor het plaatsen van informatiekasten in onze gemeente. Tot op heden is die voorziening niet gerealiseerd. Kunt u aangeven wat de oorzaak daarvan is en wanneer deze kasten geplaatst zullen worden?" De heer Munters antwoordt dat de kasten gistermorgen zijn afgeleverd. Op dit moment staan de kasten in de gemeenteloods aan het Steenpad. De levering heeft overigens precies volgens afspraak plaatsgevonden. Er bestond een bepaalde levertijd op de kasten. Hij zegt toe dat de kasten vóór, danwel kort na nieuw jaar zullen worden geplaatst. Mevrouw De Wit stelt, namens de P.v.d.A.-fractie, vervolgens de volgende vraag: "Een aantal maanden geleden is er na de raadsvergadering tijdens de rondvraag voor het publiek gevraagd om meer informatie over het windmolenpark. Het college heeft toegezegd daarover contact op te nemen met de PNEM. Is dat inmiddels al gebeurd en wanneer kunnen de burgers meer informatie verwachten?" De voorzitter antwoordt dat in deze zeer recent informatie van de PNEM is ontvangen. Het Nederlandstalige gedeelte van die informatie is uiterst summier en het Engelstalige gedeelte is zo technisch dat we er niet mee uit de voeten kunnen, aldus de voorzitter. De PNEM zal gevraagd worden om het Engelstalige gedeelte in het Nederlands aan te leveren. De informatie zal dan op de gemeen telijke voorlichtingspagina in "de Ster" worden geplaatst. Mevrouw De Wit merkt op dat zij zich kan herinneren dat destijds is toegezegd dat het college contact met de PNEM op zou nemen om te bezien of er een soort informatiemiddag voor de burgers van Willemstad zou kunnen worden gehouden. De voorzitter geeft aan dat een en ander destijds niet goed op hem is overge komen. Hij is best bereid de PNEM met een en ander te benaderen. Namens de P.v.d.A.-fractie stelt mevrouw De Wit vervolgens de volgende vraag: "We zitten inmiddels in de maand december en overal wordt op diverse manieren de balans opgemaakt. Helaas, die balans slaat niet altijd voor iedereen naar de goede kant door. Op vele manieren en van vele kanten wordt er op diegenen die in wat betere omstandigheden verkeren een beroep gedaan om hulp te bieden aan diegenen die in slechtere omstandigheden verkeren. Daarbij is de meest dringende oproep momenteel die uit Somalië en het voormalige Joegoslavië. Wij nodigen het college uit om gehoor te geven aan deze oproep en een donatie te doen aan de hulpactie voor de mensen in deze landen. Het lijkt ons een goede manier om als gemeenteraad van Willemstad zo het jaar 1992 af te sluiten." De voorzitter zegt: "U nodigt het college uit om aan uw oproep gehoor te geven en u vindt dat u als gemeenteraad dan zo het jaar zou moeten afsluiten. Ik weet niet goed hoe ik in formele zin met deze vraag moet omgaan. Stelt u aan

Raadsnotulen

Willemstad: 1927-1995 | 1992 | | pagina 261