25 gaat nestelen, daar toezicht en bestrijding op uitgevoerd kan worden. De heer Munters merkt op dat er altijd een bestrijding kan worden uitgevoerd. Een en ander zal, naar de mening van de heer Munters, op kosten van de eigena ren moeten gebeuren. Tot op dit moment heeft hij echter geen signalen ontvan gen dat de puinhopen een broeinest voor allerlei soorten ongedierte zijn. Hij geeft aan dat de puinhopen wel een schuilgelegenheid voor het ongedierte zijn, doch dat er in die puinhopen niet zoveel voedsel meer te vinden is. Vervolgens stelt de heer Hoekwater, namens de V.V.D.-fractie, de volgende vraag: "Op dit moment worden een tweetal gehandicapte senioren éénmaal per week in het kader van dagopvang door familie e.g. vrijwilligers naar de Mau- ritshof in Klundert vervoerd. Wij zijn van mening dat, gezien de ernst van de handicap, hier professioneel vervoer op zijn plaats is. Kunt u ons informeren of er een mogelijkheid bestaat om de kosten van dit professioneel vervoer geheel of gedeeltelijk te laten vergoeden op basis van een bestaande rijksregeling, provinciale of gemeentelijke regeling?" De heer Munters geeft aan dat er een preventief ouderenbeleid is. Van het rijk krijgt de gemeente daarvoor per jaar een heel klein bedrag. Op het door de heer Hoekwater geschetste gebied kan van dat bedrag geen enkele activiteit worden ontwikkeld. Verder merkt hij op dat hij, hoewel hij niet tot in detail geïnformeerd is over de A.W.B.Z-regeling, meent dat er in het kader van die regeling moge lijkheden op dat gebied zijn. Als de betrokkenen gebruik van het vervoer zou den willen maken, aldus de heer Munters, kunnen zij het beste contact opnemen met het bureau sociale zaken ter gemeentesecretarie. De heer Hoekwater dankt de heer Munters voor zijn toelichting. Hij zal met de betrokkenen over een en ander in overleg treden. Hij hoopt dat er een regeling kan worden getroffen via de A.W.B.Z. In aansluiting hierop zegt mevrouw In 't Veld, namens de C.D.A.-fractie: "Wij hebben al diverse malen gevraagd hoe het met de dagopvang in het steunpunt staat. U heeft daarop geantwoord dat er geen animo voor was. Als ik nu de vraag van de heer Hoekwater lees, betwijfel ik of er geen animo is." voorzitter geeft aan dat er wel animo was, doch dat die animo te gering was om de dagopvang in stand te kunnen houden. Om die reden is men na een jaar gestopt, aldus de voorzitter. Een tweetal mensen dat destijds aan het project in Willemstad deelnam, neemt nu deel aan de dagopvang in de Mauritshof te Klundert Hij heeft begrepen dat men doende is om te bezien of de dagopvang in Willem stad nieuw leven kan worden ingeblazen. Dan speelt echter nog steeds het ver voer van de betrokkenen een rol, daar die betrokkenen uit heel Willemstad ko men. De vervoerskwestie moet, hoe dan ook, worden opgelost, aldus de voorzit ter. De voorzitter is het met de opmerking van de heer Hoekwater, dat je bij de hulpverlening door vrijwilligers onderscheid moet maken in kwaliteit en kwan titeit, zeer eens. Namens de P.v.d.A.—fractie stelt de heer De Witte vervolgens de volgende vraag: "De sloot langs de Noordlangeweg is "schoongemaakt". Onzes inziens echter op een onjuiste manier. De wal brokkelt op vele plaatsen af en

Raadsnotulen

Willemstad: 1927-1995 | 1992 | | pagina 259