19 alleen maar om dat het bedrag in 1992 wordt terugbetaald, zonder dat dat be drag een last is voor de exploitatie van 1992, aldus de heer Driesprong. Namens de P.v.d.A.-fractie zegt de heer De Witte; "Ik wil geen enkel raadslid het recht ontzeggen om op een agendapunt in te haken, maar begrijp ik uit de vraagstelling hu goed dat de commissie haar werk niet helemaal goed heeft ge daan? Of is er een commissielid dat een en ander misschien beter had gedaan?" Verder geeft hij aan dat, naar zijn mening, door de raad al een uitspraak is gedaan over de verrekening van het in 1991 teveel ontvangen bedrag. Antwoord 2e termijn. De voorzitter is van mening dat een lid van de raad, ook al is over een be paald onderwerp in een commissie gesproken, individueel op dat onderwerp mag ingaan. Een ieder zit namelijk niet even goed of even intensief in de materie, aldus de voorzitter. Aangaande het teveel ontvangen bedrag zegt de voorzitter: "Ik krijg toch een beetje problemen, meneer Driesprong, over het bedrag van f 160.000,u zegt dat dat bedrag uit allerlei potjes moet komen. Het saldo van enige jaarreke ning is het saldo van allemaal potjes uit de begroting van dat jaar. Als we dat saldo gaan verdelen, gaat er dus eerst een teveel ontvangen bedrag van f 160.000,welk bedrag nog ingelost moet worden, af. Daarmee is de zaak gedicht, althans zo stel ik mij dat voor. Er zit natuurlijk een maar aan een en ander. Als je naar het verloop van het overschot van de jaarrekening vanaf 1985 tot heden kijkt, zie je dat er in 1985 een overschot is van f 800.000,terwijl het laatste overschot nog geen f 300.000,bedraagt. Dat betekent op een begroting van ongeveer f 9.000.000,dat zo krap wordt begroot dat men steeds dichter bij de waar heid komt. Als je het laatste overschot analyseert, kunt je je afvragen of het overschot er is omdat we het allemaal zo goed hebben gedaan of dat we wel begrootte taken niet hebben uitgevoerd. Het zou best zo kunnen zijn dat we in 1992 geen rekeningoverschot hebben. Van het Ministerie van Binnenlandse Zaken is namelijk een circulaire ontvangen, waarin wordt medegedeeld dat we voor 1992 f 50.000,minder krijgen dan be groot is. Als we een tekort hebben, zullen we dat moeten afboeken van de sal- di-reserves Zonder verdere beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt vervolgens overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders besloten de jaarre kening 1991 van de algemene dienst voorlopig vast te stellen. .Herinrichting van het chinees-indisch restaurant in het pand Landpoortstraat 39. Ie termijn. Namens de P.v.d.A.-fractie zegt de heer De Witte: "Na de bespreking in de commissie algemene bestuurlijke zaken hebben wij in deze geen uitspraak ge daan. We hebben een en ander nog eens op een rijtje gezet. Hierbij hebben we ook de lopende procedure met betrekking tot de leefmilieuverordening meegenomen en besproken. De leefmilieuverordening zoals die nu is voorgesteld, en we kun nen dit onderwerp daar namelijk niet los van zien, kan onze goedkeuring weg dragen. Als ik het goed heb begrepen, zijn we nu op het punt aangekomen dat de ter visie legging kan plaatsvinden bij de gemeente en dat een en ander vervol-

Raadsnotulen

Willemstad: 1927-1995 | 1992 | | pagina 253