17 Antwoord le termijn. De heer Kamp merkt aangaande de gelijkwaardigheid van de samenwerking op dat het de voltallige gemeenteraad van Brenna is geweest, die de onderwerpen heeft aangegeven op grond waarvan men wilde samenwerken. Gelet op de in Willemstad aanwezige mogelijkheden is daaruit een selectie gemaakt. Met de gemeente Bren na zal inhoudelijk moeten worden besproken hoe aan een en ander vorm zal wor den gegeven. Hij heeft vandaag van de landbouwsector bericht ontvangen dat die sector graag in de gevormde werkgroep plaats zal nemen. Hij denkt dat het uiteindelijke doel van de samenwerking is, dat de inwoners van beide gemeenten elkaar vinden. Het gemeentebestuur kan in deze in eerste instantie alleen maar als intermediair fungeren, aldus de heer Kamp. Verder geeft hij aan duidelijk te willen stellen dat ook voor het gemeente bestuur moet gelden dat het in de toekomst bij bezoeken niet om snoepreisjes moet gaan. Aangaande de betaalmiddelen geeft hij verder aan dat hij er niet veel voor voelt om allerlei zaken bevoogdend te gaan regelen voor de Poolse delegatie. De mensen moeten in de gelegenheid worden gesteld om datgene te kiezen wat men zelf wil inbrengen, aldus de heer Kamp. Wel is het zo dat, als de delegatie in Willemstad is, de gemeente en de Willemstadse gemeenschap tot taak hebben zich als een goede gastheer te gedragen. Zonder verdere beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt vervolgens overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders besloten tot het aangaan van een samenwerkingsproject met de Poolse gemeente Brenna. 15.Wijziging van de koopavondverordeninq. Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders besloten de verordening als bedoeld in artikel 3, lid 3 van de Winkelsluitingswet 1976, zijnde de koopavondverorde— ning, aan te passen. 16.Voorlopige vaststelling van de jaarrekening 1991. le termijn. Namens de rekeningcommissie, welke belast is geweest met de controle van de jaarrekening 1991, merkt de voorzitter van die commissie, de heer Boertjes, op dat ingestemd kan worden met de jaarrekening 1991. Wel wijst hij op het feit dat in 1991 een te hoog bedrag is ontvangen ten behoeve van, naar hij meent, het onderwijs. Een en ander zal verrekend kunnen worden in de jaarrekening 1992, aldus de heer Boertjes. Namens de C.D.A.-fractie merkt de heer Driesprong op enige moeite te hebben met de laatste opmerking van de heer Boertjes. Naar zijn mening past een ver rekening in een jaarrekening hier niet. Hij denkt dat over 1991 een bedrag van f 160.000,teveel is verdeeld over de reserves en dat de terugbetaling niet moet worden verrekend in de jaarrekening 1992, maar weer uit de reserves moet worden gevoteerd. Vervolgens wijst de heer Driesprong op de opstelling op pagina 138 van de toelichting met betrekking tot het bestemmingsplan "In de Veste". Daarvoor is een krediet gevoteerd van afgerond f 380.000,Tot en met 1991 is reeds een bedrag van f 416.000,geïnvesteerd. Uit de jaarrekening 1991 blijkt naar

Raadsnotulen

Willemstad: 1927-1995 | 1992 | | pagina 251