15 De heer De Witte merkt op dat, als gesproken wordt over verkeersremmende maat regelen, beter gesproken kan worden over snelheidsremmende maatregelen. Verder geeft hij aan dat hij de heer Munters niets heeft horen zeggen over een ononderbroken streep. Hij dringt er op aan om een ononderbroken profielstreep aan te brengen om de automobilisten te waarschuwen voor het feit dat er sprake is van een fietspad. Aangaande de opmerking van de heer Munters over het geluidsniveau in relatie met een bebouwingsuitbreiding vraagt hij hoe een en ander zich verhoudt met de bestaande bebouwing aan de Noordlangeweg indien de verkeersstroom zich daar langs gaat verplaatsen. Is de geluidsbelasting aldaar gemeten en wat denkt u er aan te doen als daar problemen ontstaan, aldus de heer De Witte. De heer Boert ~]es hoopt dat, wat betreft de snelheidsbeperkende maatregelen, de 50-kilometerzonering tot de mogelijkheden behoort. Verder onderschrijft hij de opmerking van de heer De Witte aangaande de ge luidsbelasting van de bestaande bebouwing aan de Noordlangeweg. Hij vindt dat het probleem van de geluidsbelasting wordt verplaatst van de bebouwing aan het Steenpad naar de bebouwing aan de Noordlangeweg en vraagt hoe het college denkt een en ander op te lossen. Hij hoopt dat de verbreding en de reconstructie op korte termijn gerealiseerd zullen worden. Antwoord 2e termijn. De heer Munters denkt dat gekozen zal worden voor een onderbroken streep. Zo ontstaat een soortgelijke situatie als op de Hogeweg. Verder zegt hij"We kunnen best een ononderbroken streep aanbrengen. We hebben dan echter wel de wetenschap dat de daaraan verbonden geldende regel met de regelmaat van de klok zal worden overtreden. Als automobilisten elkaar namelijk moeten passeren zijn zij, gezien de breedte van de weg, welke ongeveer 5,5 meter zal bedragen, genoodzaakt de ononderbroken streep te overschrijden en zodoende de wet te overtreden. Ik denk dat de wetgever zo'n situatie nooit heeft bedoeld." Over de door voorbijkomend verkeer veroorzaakte geluidshinder voor de bestaan de bebouwing aan de Noordlangeweg merkt hij op dat de huidige verkeersbewegin gen via de Noordlangeweg richting de Westdijk en v.v. minder dan 1/3 deel van het aantal verkeersbewegingen over het Steenpad richting de vesting en v.v. bedragen. Dus wat dat betreft kan er nogal wat uitbreiding plaatsvinden, voor de grens van de geluidsbelasting zal worden overschreden, aldus de heer Mun ters. Over de realisering van de verbreding en de reconstructie merkt de heer Mun ters op dat het bestek praktisch klaar is. Het is de bedoeling dat het bestek voor het eind van dit jaar naar enkele aannemers wordt gestuurd. Hij hoopt dat op 10 januari 1993 de aanbesteding kan plaatsvinden. Als de uitvoering naar verwachting verloopt, is het de bedoeling dat de werkzaamheden voor de aanvang van het nieuwe toeristische seizoen uitgevoerd zijn, aldus de heer Munters. 3e termijn. De heer De Witte dringt nogmaals aan op het aanbrengen van een ononderbroken streep, omdat hij het gevoel heeft dat de fietsers, bij een onderbroken streep, in een gebied verkeren waar ze vogelvrij zijn. Hij heeft liever dat de automobilist de ononderbroken streep nu en dan bewust overschrijdt, dan dat de automobilist de strook ziet als wegvak voor het autoverkeer. Desnoods komt u in de commissie openbare werken, danwel de verkeerscommissie nog eens op een en ander terug, doch ik dring nogmaals op een en ander aan,

Raadsnotulen

Willemstad: 1927-1995 | 1992 | | pagina 249