14 voldoet. De weg en de bermen zijn smal en er zitten grote gaten naast de ber men. Hij kan zich best indenken dat mensen, die niet vaak over polderwegen rijden, een bepaalde drempelvrees hebben om gebruik te maken van de weg. De verbreding is een onderdeel van de infrastructurele werkzaamheden in het kader van de verkeers- en parkeerproblematiek. De daaraan verbonden subsidie stromen hebben het mogelijk gemaakt om met een redelijke bijdrage van gemeen tewege de verbreding te realiseren, aldus de heer Munters. Verder zegt hij: "De heer De Witte geeft aan dat, wanneer wij vandaag "ja" zeggen tegen de verbreding van de Noordlangeweg, dan eigenlijk de race gelopen is en dat dat een consequentie heeft voor het afsluiten. Ik heb nooit helemaal begrepen dat de subsidieverstrekker deze koppeling daaraan heeft verbonden. Maar dat is een zaak van latere orde, welke vandaag nog niet aan zet is." De heer Munters is van mening dat, wanneer men verkeersremmende maatregelen voor de veiligheid van de fietsers wil aanbrengen, die maatregelen niet dusda nig moeten zijn dat een en ander voor met name het gemotoriseerde verkeer weer drempels oproept om gebruik te maken van de Noordlangeweg. Ik denk in deze dus inderdaad meer aan het realiseren van een 50-kilometerzone als aan het maken van drempels en dergelijke, aldus de heer Munters. Aangaande de onderbroken streep ten behoeve van de fietsers merkt hij op dat hij niet graag zou zeggen dat een en ander voldoende veiligheid biedt. Er ontstaat dezelfde situatie als momenteel aan de Hogeweg, aldus de heer Mun ters. Hij kan zich indenken dat de fietsers een veilig gevoel hebben als ze aan de buitenkant van de onderbroken streep blijven fietsen. Hrj heeft geluk kig nog nooit gehoord dat met de fietsers, die op die manier gebruikmaken van de Hogeweg, aldaar ongelukken zijn gebeurd. Hij onderschrijft de opmerking van de heer Boertjes aangaande de bewegwijze ring. Hij is van mening dat bewegwijzering een ander effect heeft als het aanleggen van een verbrede weg. Hij denkt dat een verbreding van de Noordlan geweg en de belemmering van de route richting de vesting meer effect sorteert om gebruik te maken van de verbrede Noordlangeweg dan alleen een bewegwijze ring. Verder zegt de heer Munters: "Wanneer het ons lukt, door een verbreding van de Noordlangeweg, het aantal verkeersbewegingen vanaf de kruising Steenpad - Noordlangeweg richting de vesting enigszins terug te dringen, heeft dat ook consequenties voor de bebouwingsuitbreiding ten oosten van het Steenpad. Mo menteel zitten we in deze, wat de geluidwerende voorzieningen betreft, op het randje. Er zijn aldaar teveel verkeersbewegingen om vrijgesteld te worden van het aanbrengen van geluidwerende voorzieningen en om toestemming te krijgen om wat meer de polder in te mogen bouwen. Als het lukt om het aantal verkeersbe wegingen terug te dringen, zijn we gevrijwaard van het treffen van geluidwe rende voorzieningen." De heer Munters meent dat ook dit laatste aandachtspunt het positieve besluit mede kan onderbouwen. De heer Kamp merkt op dat, daar waar het om de verdere besluitvorming gaat, met elkaar een procedure is afgesproken. Die procedure zal worden doorlopen. Verder geeft hij aan dat het interessant is om volgend jaar, wanneer de voor zieningen gerealiseerd zijn, nog eens een telling te houden, zodat dan kan worden bekeken wat het effect voor de verkeersbewegingen is. Hij vindt wel dat moet worden voorkomen dat door de maatregelen problemen in het plan Noordlangeweg ontstaan. In deze zal het doorgaande verkeer, dat de vesting niet aandoet, om de vesting moeten worden geleid, aldus de heer Kamp. 2e termijn.

Raadsnotulen

Willemstad: 1927-1995 | 1992 | | pagina 248