13 het fietspad zijn te hoog om zelf te financieren. De geboden oplossing met de streep op het wegdek is onzes inziens een prima compensatie in deze. De finan ciering van het plan heeft onze instemming." Namens de P.v.d.A.-fractie geeft de heer De Witte aan dat dit onderwerp uit voerig in zowèl de commissie openbare werken als de commissie algemene be stuurlijke zaken is behandeld. Hij wil er nogmaals op wijzen dat men, wat de verbreding betreft, op zijn steun kan rekenen. Dit alles in het kader van de verkeers- en parkeerproblema- tiek en niet vanuit het oogpunt van een lang vervulde wens, aldus de heer De Witte. Verder zegt hij"Het feit dat nu deze gelden beschikbaar moeten worden ge steld, is gelegen in het feit dat anders een subsidiemogelijkheid van f 300.000, teloor zou gaan. Vandaar deze beslissing nu. Maar dat legt wel de verantwoordelijkheid op de schouders van diegenen die deze uitgave los zouden willen koppelen, in welke vorm dan ook, van de mogelijke afsluiting in het kader van de verkeers- en parkeerproblematiek. Het uit de cijfers blijkende feit dat een vrijliggend fietspad geen haalbare kaart is, houdt in dat we de fietsers, hoe gering in aantal zij ook zijn, zeker moeten beschermen. In onze algemene beschouwingen hebben wij er al op gewezen dat door de verbreding de mogelijkheid bestaat dat de Noordlangeweg een racebaan wordt. Wij dringen er bij u op aan de fietsstroken door middel van doorgetrokken witte ribbelstrepen aan te geven en snelheidsbeperkende maatregelen voor deze weg te nemen ter bescherming van de langzaam verkeersdeelnemers." Namens de V.V.D.-fractie merkt de heer Boertjes op dat de te treffen maatrege len in het kader van de verkeers- en parkeerproblematiek zullen moeten leiden tot een betere verkeersregulering c.q. verkeersstroom. Zijn fractie heeft al meerdere malen op een verbreding van de Noordlangeweg aangedrongen. Hij kan zich daarom ook in een en ander vinden. Ook hij had de hoop gekoesterd dat er een vrijliggend fietspad zou komen, welk fietspad dan gelijktijdig met de verbreding van de Noordlangeweg zou kunnen worden gerealiseerd. Een en ander blijkt echter toch niet haalbaar te zijn. Hij hoopt dat de nu aangedragen oplossing een bepaald effect zal hebben. De toekomst zal een en ander echter uit moeten wijzen. Verder zegt hij: "U weet dat de V.V.D.-fractie toch enige moeite had met de kruising Noordlangeweg - Steenpad. Dit niet vanwege het feit dat daar een ver- keersremmende maatregel zou moeten worden getroffen, doch vanwege het feit dat wij niet direct zagen dat de voorgestane verkeersgeleiding, om de vesting van een verkeersstroom te ontlasten, resultaat zou hebben. Wij menen dat uit de verrichte tellingen niet blijkt dat de bewegwijzering het gewenste resultaat heeft gehad. Het voorliggende voorstel beschouwende, kan het een echter niet los van het ander worden gezien. Als wij niet accoord gaan met het voorliggen de voorstel, zou de mogelijke subsidie eventueel aan onze neus voorbij kunnen gaan. Dat is een van de redenen geweest om toch met het voorstel accoord te gaan. Tot slot vraagt hij aangaande verkeersremmende maatregelen ter plaatse van de kruising Noordlangeweg - Hogeweg en omgeving of het mogelijk is aldaar een 80- danwel 50-kilometerzone te realiseren. Hij beveelt gaarne een 50-kilometerzone aan. Antwoord le termijn. De heer Munters geeft aan dat de Noordlangeweg vanaf het Steenpad tot aan de Westdijk momenteel als ontsluitingsweg niet aan redelijk te stellen eisen

Raadsnotulen

Willemstad: 1927-1995 | 1992 | | pagina 247