12 Bouwcentrum Advies bv zijn niet mis. Er wordt onder andere gesproken over slecht uitgevoerde reparaties en het nalaten van goed preventief technisch onderhoud. Wij nemen aan dat alle in de analyse genoemde problemen met de renovatie worden opgelost. Verder hopen wij dat het schoolbestuur haar verant woordelijkheid in deze neemt en een goed onderhoudsplan opstelt en uitvoert. Vanaf het moment dat het nieuwe dak wordt opgeleverd, is voor onze fractie dit hoofdstuk afgesloten en beginnen we een nieuw hoofdstuk met een schone lei en een goed dak." Namens de V.V.D.-fractie merkt de heer Boertjes op toch enigszins verheugd te zijn dat de kosten voor de renovatie van het dak, welke, naar het zich eerst liet aanzien, de pan uit zouden rijzen, redelijk binnen de normen zijn geble ven. Hij vindt het jammer dat de reparaties, welke de voorgaande jaren aan het dak hebben plaatsgevonden, niet op een adequate wijze zijn uitgevoerd. Hij hoopt dat de renovatie van het dak nu op een goede manier zal geschieden, zodat men jaren van een en ander af zal zijn. Antwoord le termijn. De heer Kamp merkt op dat er met het schoolbestuur duidelijke afspraken zijn gemaakt voordat met de renovatie van het dak is begonnen. In die afspraken zijn een aantal waarborgen naar de toekomst toe ingebouwd, zoals de kwaliteit van het dak, de vandalisme-bestendigheid van het dak en de verantwoordelijk heid ten aanzien van het onderhoud. Hij heeft er nog behoefte aan om, op het moment dat het dak opgeleverd is, met het schoolbestuur op een en ander terug en vooral vooruit te kijken. Hij heeft er overigens alle vertrouwen in dat het probleem is opgelost. Zonder verdere beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt vervolgens overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders besloten in verband met de renovatie van het dak van basisschool "De Ruigenhil" een krediet be schikbaar te stellen van f 167.000, .Verbreding Noordlangeweq en reconstructie kruispunt Steenpad - Noordlanqeweq. le termijn. Namens de C.D.A.-fractie zegt de heer Dane"Met dit agendapunt gaat een ja renlange wens van onze fractie in vervulling. Niet alleen in ons laatste ver kiezingsprogramma, maar reeds in het begin van de jaren 80 werd door ons de wens uitgesproken om de Noordlangeweg te verbreden. Vanavond is het dan zover dat u met een voorstel naar de raad komt. Wij zijn daar content mee, dat zult u begrijpen. Wij zijn ook heel tevreden over de manier waarop u met deze mate rie bent omgegaan. Vanaf het eerste begin heeft de u commissie openbare werken bij het totstandkomen van de plannen betrokken. Dit alles heeft geleid tot het voorstel zoals dat vandaag voor ons ligt. Het is voor ons een voorbeeld ge weest van hoe denken en vinden we dat er in de commissies gewerkt kan worden. Wat het voorstel betreft het volgende. Het voorstel maakt onderdeel uit van de uitvoering van de infrastructurele werken in het kader van de beteugeling van de verkeers- en parkeeroverlast. Het betreft hier fase 2, de reconstructie van de kruising Steenpad - Noordlangeweg. De hoofdroute wordt nu Steenpad-zuid - Noordlangeweg-westDe Noordlangeweg-west wordt verbreed van 3,65 meter naar 5,60 meter. Het enige waar wij ongelukkig mee zijn, is het feit dat er geen vrijliggend fietspad komt. De tellingen hebben uitgewezen dat er helaas geen ruimte bij de provincie zal zijn voor subsidie op dit gebied. De kosten van

Raadsnotulen

Willemstad: 1927-1995 | 1992 | | pagina 246