11 In een kleine gemeente als Willemstad zou het toch mogelijk moeten zijn om op dezelfde gebieden samen te werken, in plaats van iedereen zijn of haar kleine hapje van de subsidiepot te geven." Namens de V.V.D.-fractie dankt de heer Hoekwater de ambtelijke staf, daar het door de inzet van die staf weer is gelukt om het welzijnsprogramma op tijd vast te kunnen stellen. Ook dankt hij de Willemstadse verenigingen en instel lingen voor het tijdig beschikbaar stellen van hun gegevens. Het is op zich een compliment waard dat nieuwe aanvragen binnen de begrotings ruimte konden worden gehonoreerd. Hij is verder verheugd te kunnen horen dat er een overleg tussen het bestuur van peuterspeelzaal "Jip en Janneke" en het college op gang is gekomen voor wat betreft het zoeken naar een oplossing voor de beloning van de leidsters. Antwoord le termijn. De heer Kamp merkt op dat, daar waar gesproken wordt over de aandacht voor de peuterspeelzalen, het gaat om het jaar 1993 en niet om het jaar 1992. Verder geeft hij aan dat er direct na de jaarwisseling contact met de peuterspeelza len zal worden opgenomen om te bezien hoe de problematiek kan worden opgelost. Hij veronderstelt dat het de raadsleden bekend is dat men in deze, als gevolg van wettelijke regelingen, gehouden is aan betaling van het minimumloon. In houdelijk zal over een en ander nog enige afstemming moeten plaatsvinden, aldus de heer Kamp. De gedachte van bundeling van gelijksoortige activiteiten leeft ook bij het college. In Willemstad zijn er een aantal verenigingen die zelf een stuk ver antwoordelijkheid dragen. Er is een actief verenigingsleven. Er moet zodoende voor worden gewaakt dat een bundeling de verenigingsactiviteiten "dood" zou slaan. Daar waar er echter bij de verenigingen interesse voor samenwerking is, zal dat zeker worden gestimuleerd, aldus de heer Kamp. Er zal door het college in deze vanuit een positieve stimulans een goede middenweg worden bewandeld. Zonder verdere beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt vervolgens overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders besloten het Wel zij nsprogramma 1992 vast te stellen. ■Aanvraag ex artikel 74 van de Wet op het basisonderwijs van basisschool "De Ruigenhil" voor de vervanging van het dak van de school. le termijn. Namens de C.D.A.-fractie zegt de heer Dane"Het onderwerp 'renovatie van het dak van basisschool "De Ruigenhil"1 is ons destijds in zijn totaliteit koud op het dak gevallen. Er vonden lange discussies in zowel commissie- als raadsver gaderingen plaats. Kortom, het ging niet van een leien dakje. Toch menen wij dat we niet alles op het dak van de school moeten schuiven. Vandaar dat wij met uw voorstel in kunnen stemmen, zodat we, wat ons betreft, nu eindelijk een gat in het dak kunnen springen, nu een en ander is afgewerkt." Namens de fractie van de P.v.d.A. merkt mevrouw De Wit op met het voorstel accoord te gaan. Het genoemde bedrag van f 174.260,valt haar tegen daar het bedrag bijna f 25.000,boven het reeds beschikbaar gestelde raamkrediet uitkomt Aansluitend zegt zij: "We hebben "a" gezegd en zeggen nu dus ook "b" en hopen dat de stelpost zo laag mogelijk uitvalt. De conclusies in het rapport van

Raadsnotulen

Willemstad: 1927-1995 | 1992 | | pagina 245