7 teraad worden voorgesteld om dat stuk over te hevelen naar de ander categorie, namelijk de categorie van stukken welke ter verdere behandeling in handen stellen van het college van burgemeester en wethouders zullen worden gesteld, aldus de voorzitter. De heer Groeneveld zegt daarop: "Als u voorstelt om stukken voor kennisgeving aan te nemen, wil dat toch niet zeggen dat met dat voorstel moet worden inge stemd?" De voorzitter beaamt dat. De heer Groeneveld zegt verder: "Maar we zeggen ook niet dat het college een dergelijk stuk terug moet nemen en dat er later mee teruggekomen moet worden. We vragen om inhoudelijk over een stuk te mogen discussiëren." De voorzitter neemt aan dat niemand tegen een en ander bezwaar heeft en geeft mevrouw In 't Veld daarom het woord. Mevrouw In 't Veld vraagt of aan te geven is om hoeveel mensen, die in aanmer king kunnen komen voor de activiteiten, het hier gaat. De voorzitter merkt op dat hij op die vraag geen antwoord kan geven, daar hij niet weet hoeveel inwoners in Willemstad een minimum inkomen hebben. Een en ander is bij de gemeente niet bekend. Bij interruptie zegt de heer De Witte: "Er liggen twee ingekomen stukken in de map, die niet als zodanig zijn aangemerkt. Die stukken worden nu ter behande ling in deze raad vastgesteld. De stukken zijn niet, in welke overlegvorm dan ook, door ons besproken. Ik stel voor om die twee stukken de volgende keer op de agenda te plaatsen." De voorzitter geeft aan dat hij de toezegging, om de betreffende stukken op de lijst van ingekomen stukken van de volgende vergadering te plaatsen, al heeft gedaan. Zonder verdere beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt vervolgens besloten ingekomen stuk nummer 19 ter verdere behandeling in handen van het college van burgemeester en wethouders te stellen en de overige ingekomen stukken voor kennisgeving aan te nemen. Ingekomen stuk nummer 23 en ingekomen stuk nummer 24 zullen voor de eerstkomende vergadering wederom op de lijst van ingekomen stukken worden geplaatst. 4Wijziging gemeenschappelijke regeling Streekgewest Westelijk Noord-Brabant in verband met de decentralisatie van de volkshuisvesting. Ie termijn. Namens de P.v.d.A.-fractie stelt de heer De Witte dat een en ander, zoals gesteld in het voorstel, voor de gemeente budgettair neutraal verloopt. Hij vraagt of dat ook zo blijft. Verder is hij benieuwd naar de vorm van het bud- getbeheer en de rol van de gemeente Willemstad daarin. Namens de V.V.D.-fractie geeft de heer Hoekwater aan accoord te gaan met het voorstel. De operatie past binnen het beleidskader om zoveel mogelijk de nul optie binnen het streekgewest te handhaven, aldus de heer Hoekwater.

Raadsnotulen

Willemstad: 1927-1995 | 1992 | | pagina 241