5 24. schrijven van de Vrijwilligers Organisatie Nederland te Hardinxveld - Giessendam, inzake te ontplooien activiteiten ten behoeve van mensen met een minimum inkomen. Aangaande de lijst van ingekomen stukken zegt mevrouw In 't Veld, namens de C.D.A.-fractie: "Vanmiddag was ik in de fractiekamer. Ik moest het tweede gedeelte van de ingekomen stukken nog nakijken. Tot mijn verwondering zaten er nog twee ingekomen stukken bij, namelijk stuk nummer 23 en stuk nummer 24. Ik zou daar best op willen reageren, maar ik heb het idee dat we dan toch eerst van die stukken kennis moeten kunnen nemen, alvorens er op ingegaan kan wor den. Namens de P.v.d.A.-fractie merkt de heer De Witte aangaande ingekomen stuk nummer 21 op dat met het voorstel om het schrijven voor kennisgeving aan te nemen voorbij wordt gegaan aan de vraag van de stichting of het gemeentebe stuur zich kan verenigen met één of meerdere vragen richting het parlement. Hij kan zich, gezien eerdere uitspraken van de gemeenteraad, voorstellen dat de raad en het college in zouden kunnen stemmen met de punten 4 en 6 van de brief van de stichting. Hij nodigt het college uit om, conform de vraag van de stichting, het Ministerie van Verkeer en Waterstaat te laten weten dat het gemeentebestuur het met die vraag eens zou kunnen zijn. In reactie op de opmerking van de heer De Witte merkt de voorzitter op dat het betreffende stuk onder een andere noemer zal moeten worden geplaatst, namelijk de noemer van de verdere behandeling door het college van burgemeester en wethouders. De raad zal hierover dus een uitspraak moeten doen, aldus de voor zitter. De heer De Witte kan zich voorstellen dat het stuk in handen van het college van burgemeester en wethouders wordt gesteld en in de eerstvolgende vergade ring van de raad zal worden behandeld. De voorzitter merkt op dat dat ook mogelijk is. Het stuk zal dan dus met een advies van het college aan de raad worden aangeboden. Voor deze laatste optie wordt vervolgens gekozen. Over de door mevrouw In 't Veld aangehaalde toegevoegde ingekomen stukken merkt de voorzitter op dat die stukken na de collegevergadering zijn toege voegd, daar het college de raad die stukken niet wilde onthouden. Op de be treffende stukken is tevens een behandelingstermijn van toepassing, aldus de voorzitter. Met betrekking tot ingekomen stuk nummer 23 merkt hij op dat er gisteren een vergadering van het algemeen bestuur van het Werkvoorzieningsschap West Noord- Brabant heeft plaatsgevonden. In die vergadering heeft het algemeen bestuur in meerderheid besloten om accoord te gaan met het voorstel om tot aankoop van het pand Stationsstraat 38 38a te Roosendaal over te gaan. Aan het voorstel zat een termijn vast in verband met de koopovereenkomst, aldus de voorzitter. Het voorstel kon niet in alle gemeenteraden binnen die termijn worden behan deld. Er is daarom afgesproken dat elk aanwezig bestuurslid een stem uit zou brengen en vervolgens zijn of haar stemgedrag tegenover de eigen achterban zou verdedigen, aldus de voorzitter, daar anders de aankoop niet plaats zou kunnen vinden. Eén bestuurslid, namelijk het bestuurslid dat de gemeente Standdaar- buiten vertegenwoordigt, heeft tegen gestemd. De voorzitter geeft verder aan dat, indien er in deze nog vragen leven, die vragen gesteld kunnen worden.

Raadsnotulen

Willemstad: 1927-1995 | 1992 | | pagina 239