aS ÏXV bUr—ter R— «- - inrï:M:dwh:eSngf:er^keerscommis8ie in wmemstad en -12- Een woord van dank is er ook voor de heer C. Versteeg die namens de raad zo veel mooie en doeltreffende woorden heeft gesproken. Voor het prachtige horloge dankt de burgemeester de raad hartelijk. aar aanleiding van hetgeen de gemeentesecretaris heeft gezegd, stelt de bur gemeester dat Willemstad een dynamische gemeente is en dat zijn opvolger daarom met moet denken dat hij in een gespreid bedje komt. Het personeel wordt bedankt voor het aangeboden cassettedeck. De^burgemeester herinnert er vervolgens zijn collega de heer L.G.C.A.M samengesteld"^ fï Zljr\ dochters een Jaren geleden een kwartet hebben samengesteld van de zestien in westelijk Noord-Brabant nieuwbenoemde burge meesters. Het kwartetspel kende vier kwartetten, waaronder -de komieken- "de oJu™JZenr 6n l'f wiJzen"- Tot dit laatstgenoemde kwartet behoorde de heer ochneider. Terecht, aldus de ourgemeesterWant alleen al de wijze waarop de birLÜ^landerjS ZiJn eigen theolo°ë en zijn verkeersdeskundigealdus de voorzitterSPreken Uit 6rVari^ wel ™dab hij te hebbenteSiiewen^WdnrS^dS! Zegt de b^gemeester zeer gewaardeerd bezoek^ Gods zegen toe? °°k' V°°ral tijd Van afnemend ke^~ Als meneer de Winter op Tweede Pinksterdag naar Willemstad komt, dan brengt hij een paar duizend Belgen mee. Tussen ons zijn onverbrekelijk; Se L banden gegroeid, zegt de burgemeester. Hij wenst de heer de wJhLr en hef elgisch Nationaal Comité voor Dodenhulde Willemstad dan ook veel sterkte bii Snfof "f \e/an de dodenher-den^ng in de jaren die nog komen! d??! h! u burgemeester mede namens zijn gezin, nogmaals allen die deze middag hier naar het Mauritshuis zijn gekomen. Over wie zijn opvolger wordt kan de burgemeester nog niets zeggen. Wie dat wordt is nog onbeKend, behalve dan bij iemand in Den Haag. Sr is nameliik al Gen brief ingekomen gericht aan mr T F c s gencnc aan mr. J.F.G.Knpr, burgemeester van Willemstad. Sluiting. iets meer aan de orde zijnde sluit de waarnemend voorzitter de vergadering. Will ff "h vasbêeateld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Willemstad, gehouden op jggjj gemeente cretaris. De voorzitter,

Raadsnotulen

Willemstad: 1927-1995 | 1984 | | pagina 258