-7- Aanbieding cadeau namens raadsleden aan de scheidende voorzitter. Vervolgens is het de heer AAKamp die zich met de volgende woorden tot de scheidende burgemeester richt: "Mijnheer Andel, geachte aanwezigen. Mijn verhaal is kort, ik zou haast - ik begin er niet aan - een boek kunnen schrijven over de tijd van burgemeester Andel in Willemstad. Meneer Andel, van harte gefeliciteerd met uw benoeming tot burgemeester van de gemeente Vlist. Deze benoeming is onverwacht snel gekomen. Dat u Willemstad op een gegeven moment zou verlaten, lag wel in de lijn der verwachting. Op zich niet zo vreemd omdat uw voorgangers ook in een tweede ambts periode naar een grotere gemeente promoveerde Het onverwachte van uw be noeming komt zeker mede vanwege het feit dat vrijwel niemand van uw sollicitatie op de hoogte was. Als een reactie op uw benoeming werd onder andere opgemerkt dat u op maat ge knipt was voor Willemstad. Wat daar precies mee bedoeld werd is mij niet pre cies bekend. Een dergelijke opmerking is mijns inziens voor verschillende uit leg vatbaar. Ik houd het erop dat u zich in Willemstad in het vak van burge meester zijn hebt kunnen bekwamen. De hoeveelheid werk die door een burgemeester in Willemstad moet worden ver richt staat niet in verhouding tot het aantal inwoners. De aantrekkelijkheid van Willemstad heeft als consequentie dat de bestuurlijke zorg zich over meer mensen uitstrekt. Ik kan daarom stellen dat u eigenlijk al ervaring hebt opgedaan in een wat grotere gemeente. De stap naar Vlist zal dan ook geen problemen opleveren. Ik dank u voor de samenwerking die ik met u mocht hebben. Tenslotte wil ik uw echtgenote en kinderen feliciteren en u allen een goede tijd toewensen in Vlist. Burgemeester, bij een afscheid hoort een cadeau. Een passend geschenk te vin den was eigenlijk niet zo moeilijk. Het is ons opgevallen dat u de laatste tijd nog al eens aan deze en genen vroeg naar de tijd. Uw horloge heeft het namelijk laten afweten. De gemeenteraad wil u in ieder geval "bij de tijd" in Vlist laten beginnen. Daarom mag ik u namens de gemeenteraad een nieuw uurwerk overhandigen." Daarna is het woord aan de heer C.Versteeg die als plaatsvervangend nestor van de raad het volgende zegt: "Mijnheer de voorzitter, familie Andel, leden van de raad, dames en heren, Familie Andel, in de eerste plaats wil ik u namens de raad heel hartelijk dan ken voor datgene wat wij van u mochten ontvangen in die zes en een half jaar dat u in onze gemeente bent geweest. Burgemeester, het was aangenaam als raad onder uw leiding te vergaderen. Familie Andel, het was ook aangenaam om voor de leden van de raad met hun part ners bij u een "open huis" te hebben. Het was een goede gedachte om elk jaar bij u thuis aanwezig te zijn. Daarvoor willen wij u als raad heel, heel harte lijk danken. Natuurlijk gaat zo'n dag als vandaag toch de meeste aandacht uit naar de bur gemeester. En daarom tot u nog enkele woorden. Zo even heeft u de ambtsketen overgedragen aan de loco-burgemeester. Een ambts keten die nog niet zo heel erg oud is; nog maar een jaar of tien. En toen deze ambtsketen aan uw voorganger overhandigd werd, werd er gezegd: "Het is een mooie, heel wat mooier dan die oude paperclip". Maar is het wel zo belangrijk dat er een mooie ambtsketen is. Toen dacht de raad dat het veel belangrijker was dat er een man was die het waard was deze ambtsketen te dragen. Zes en een half jaar geleden, toen de beide wethouders uit Wassenaar terug kwamen zeiden zij: "We hebben een lot uit de loterij". En in die zes en een half jaar is gebleken dat het een "goed lot" was. Ik hoor het nog één van mijn mede-raadsleden zeggen op de eerste vergadering: "Wij hebben zo onze bedenkin gen, wij willen het toch eerst graag eens helemaal meebeleven". -En-

Raadsnotulen

Willemstad: 1927-1995 | 1984 | | pagina 253