-2- Afscheid van de heer J.R. Andel als burgemeester van de gemeente Willemstad. De voorzitter houdt de volgende afscheidsrede: "Mevrouw, mijne heren leden van de raad, Toen wij eind augustus van dit jaar in dezelfde zaal bijeen waren om in een buitengewone raadsvergadering afscheid te nemen van de heer Van Nispen als gemeentesecretaris, heeft niemand onzer zich kunnen realiseren, dat wij voor het -einde van 1984 .opnieuw bijeen zouden komen om afscheid te nemen van de raadsvoorzitter Nu wij dit vanmiddag doen, lijkt de benoemingsprocedure vooral kort. Op 10 december komt de benoeming af per 1 januari 1985. Dat is erg kort -ge lukkig maar - want afscheid nemen van de ene gemeente en toch al betrokken worden bij de volgende, dat zijn tropenweken, zij wegen dubbel. Bij de opsteling van deze afscheidswoorden wil ik hetzelfde stramien volgen, zoals ik dat vele malen bij toespraken in de gemeente heb gedaan. U weet hoe dat gaat bij toespraken: burgemeesters van hele grote gemeenten laten ze schrij ven door hun kabinet; burgemeesters van de wat kleinere gemeenten krijgen in ieder geval gegevens aangereikt, maar in de echte kleine gemeenten zoals Wil lemstad doet de burgemeester dat allemaal zelf. Hij is z'n eigen kabinet. En wat zit er in mijn kabinet? Een citatenboek met 10.000 citaten. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb dat boek geraadpleegd en onder het hoofd "burgemeester" is mijn keuze gevallen op de volgende Ja, en dan stopt het. Want in dat dikke boek komt het hoofd "burgemeester" niet voor. Er is blijkbaar van alles gezegd en geschreven over allerhande be langrijke zaken en personen, maar niets over een burgemeester. Wel wat frus trerend voor de dragers van een ambt, die doorgaans niet al te bescheiden en zeker niet al te verlegen zijn. Nu is het gelukkig een modern citatenboek en dan valt het niet-vermelden van de burgemeester wel te begrijpen, want veel meer dan vroeger staan wethouders en raadsleden in de publieke belangstelling. Hun politiek getinte uitspraken, hun duidelijke relatie naar de plaatselijke politiek, staan veèl meer in de aandacht sinds het openbaar bestuur meer openbaar geworden is. Toen ik hier in mei 1978 aantrad, was er geen portefeuilleverdeling in het col lege van burgemeester en wethouders. Het college besloot collegiaal en de bur gemeester verdedigde alle voorstellen in de raad. U had al gauw door dat het toelichten van technische zaken mij vaak voor grote problemen plaatste. Zo heeft één van de raadsleden volgens mij de heer Dane,, mij op een avond hon derden m3 zand laten afgraven en omkeren om het speelveldje in het plan Noord- langeweg in orde te krijgen. En eerlijk gezegd, het is pas in orde gekomen, na dat één van de wethouders de portefeuille van openbare werken heeft gekregen en er een commissie openbare werken is ingesteld. Portefeuilleverdeling is blijkbaar een hele goede zaak. Terug naar het citaat. Is er dan niets te vinden behalve in de vakliteratuur? Tot mijn voldoening - u weet dat ik in de kerk gewerkt heb - heeft ook een theoloog zich bezig gehouden met het burgemeestersambt. De bekende r.k.theoloog Prof. Schillebeeckx, in de R.K.-Kerk is hij een beetje protesterend, dus in een protestante gemeente mag ik hem wel citeren, heeft een rede gehouden over "Ethische aspecten van het burgemeestersambt"Helaas merkt hij daarin op dat een burgemeester een "schaap met vijf poten is". En dat is hij niet. Als u straks een profiel moet schetsen voor een nieuwe burgemeester vraag dan geen schaap met vijf poten. Een schaap met vijf poten is namelijk een ongelukkig dier en dat zou dan voor de burgemeester ook gelden, hetgeen niet het geval is. En de betekenis van alles-doeneralles-weter, al-bedisselaaris reeds lang weggevlogen op de adem van de democratisering. De burgemeester is veelmeer coördinator, voorzitter van een team bestuurders, gesteund door een goedwerken- de ambtelijke staf. -Geen-

Raadsnotulen

Willemstad: 1927-1995 | 1984 | | pagina 248