GEMEENTE WILLEMSTAD Notulen van de buitengewone openbare vergadering van de raad der ge meente Willemstad, gehouden op vrijdag 28 december 1984 om 15.00 uur ten stad- huize. Aanwezig: voorzitter: burgemeester J.R. Andel secretaris: de heer S. Nieuwkoop de leden mevr. M.J.Kroon—Klink, de heren M.J.BoertjesK. Dane, W.P.v.d. Enden, P.Hoekwater, A.A. Kamp, J.K. Munters, H.Tuinman, C. Versteeg en P.W. de Visser. Afwezig: het raadslid: de heer J. v.d. Sluijs. Opening. De voorzitter opent de vergadering, heet de aanwezigen welkom en wel in het bijzonder allen op de publieke tribune die naar deze bijzondere raadsvergade ring zijn gekomen. Voor de goede orde deelt de voorzitter mede dat na voorlezing van het Konin klijk Besluit waarbij hij per 1 januari 1985 is benoemd tot burgemeester van de gemeente Vlist, hij zijn afscheidsrede zal houden en daarna de ambtsketen en de voorzittershamer aan de waarnemend voorzitter zal overdragen, die dan ver volgens deze vergadering verder zal leiden. Voorlezing van het Koninklijk Besluit van 10 december 1984 nr. 4. De secretaris leest het volgende Koninklijk Besluit voor: "Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau enz.enz.enz. Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken van 6 december 1984, nr. BK84/2293, Directoraat-Generaal Binnenlands Bestuur, Afdeling Kabinetszaken; Gelet op artikel 65 en artikel 66 der gemeentewet en op de wet van 5 juli 1984 tot gemeentelijke herindeling van de Krimpener Waard; Hebben goedgevonden en verstaan met ingang van 1 januari 1985 te benoemen tot burgemeester der gemeente Vlist: J.R. Andel met toekenning van gelijktijdig eervol ontslag als burgemeester van de gemeente Willemstad. Onze Minister van Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit. s-Gravenhage10 december 1984. (get.) Beatrix. De Minister van Binnenlandse Zaken. (get.) Rietkerk." -Afscheid-

Raadsnotulen

Willemstad: 1927-1995 | 1984 | | pagina 247