-52- Niettemin zegt de heer Kamp toe dat van een en ander een kostenraming zal worden opgezet. Voorts doet de heer Kamp de toezegging dat bij de samenstelling van de ontwerp begroting 1986 bekeken zal worden of' zowel het binnen- en buitenhaven-gebeuren alsmede de "Tagrijn" onder één hoofdfunctie kunnen worden samengebracht. De V.V.D.-fractie is blij met deze toezegging, aldus de heer Boertjesdie er nog op wijst dat ook de C.D.A.-fractie verzocht heeft voor het havengebeuren en de "Tagrijn" een kostenplaats op te nemen. De heer van der Sluijs antwoordt hierop dat hij slechts gezegd heeft dat zijn fractie tegen een en ander geen bezwaar heeft. De heer Hoekwater zegt dat de voorzitter in tweede termijn niet ingegaan is op het verzoek van zowel de C.D.A. als de V.V.D.-fractie om iets te zeggen over de inflatie met betrekking tot de reserves. De voorzitter zegt dat er bij de vaststelling van de gemeenterekeningen grote bedragen worden toegevoegd aan de diverse reserves. Dat zijn toevoegingen die ver uitgaan boven de inflatiecorrectie. Zo is er soms 200.000,a 300.000,toegevoegd aan de saldi-reserves In het voorstel van het college om een eventueel batig saldo van de gemeente rekening 1982 te verdelen zal de in verband met de inflatie noodzakelijke aan passing van de reserves duidelijk naar voren moeten worden gebracht. In dat voorstel zal tevens moeten worden meegenomen tot hoever men de reserves wil laten uitgroeien. De heer Hoekwater zegt vervolgens dat met medewerking van de gemeentesecre taris en de fractie van de P.v.d.A., de fractie van de V.V.D. met betrekking tot de bestrijding van calamiteiten op het Volkeraksluizencomplex en de daar omheen gelegen waterwegen, thans de volgende twee moties kan indienen: Motie I "De raad van de gemeente Willemstad in vergadering bijeen op 18 december 1984; overwegende,dat op het Volkeraksluizencomplex geen brandblusinstallatie aan wezig is; dringt er bij de Minister van Verkeer en Waterstaat met klem op aan om op korte termijn gelden beschikbaar te stellen voor het installeren van een blus installatie op het Volkeraksluizencomplex; en gaat over tot de orde van de dag." Motie II "De raad van de gemeente Willemstad in vergadering bijeen op 18 december 1984; overwegende, dat er van jaar tot jaar een aanzienlijke toename is van het scheepvaartverkeer met gevaarlijke stoffen op het Hollandsch Diep, Haring vliet en Volkerak en dat ook het karakter van die stoffen zelf gevaarlijker wordt dat op eerder genoemde vaarwegen geen adequate blusboot aanwezig is; dat rond diezelfde vaarwegen een goed gecoördineerde hulporganisatie ont breekt dringt er bij de minister van Binnenlandse Zaken en de minister van Verkeer en Waterstaat op aan een goed gecoördineerde en functionerende hulpverleningsor ganisatie, inclusief de benodigde materialen, rond het Hollandsch Diep, Haring vliet en Volkerak op te zetten, en gaat over tot de orde van de dag." -De-

Raadsnotulen

Willemstad: 1927-1995 | 1984 | | pagina 243