-51- Met betrekking tot de recreatie zegt de voorzitter dat hij de raad er duide lijk op wil wijzen dat er een hele drastische visie op komst is over het binnenlands toerisme. Zowel Rijk als provincie richten zich bij het maken van recreatieve plannen onder meer op de watersport en de verblijfsrecreatie Daarbij komt dat volgens de huidige concept-plannen de regio waarin Willemstad ligt een belangrijke rol op dit gebied kan spelen. Een een ander dient er de raad zeker toe te bewegen dat de desbetreffende plannen nader worden bekeken. Zowel een "ja" als een "nee" tegen deze plannen hebben immers voor Willem stad vergaande consequenties. Vervolgens geeft de voorzitter het woord aan de heer Munters. De heer Munters zegt haast te willen stellen dat het gemeentebestuur zich met betrekking tot het bouwterrein van Mabon b.v. toch wel een beetje onmachtig voelt. De bouwstraten in plan Noordlangeweg zullen niet slechts een opknap beurt krijgen, maar geheel heringericht worden, met alles wat daarbij hoort. Het zal inderdaad, zoals de heer van der Sluijs heeft gezegd, een geluk zijn als tot fondsvorming voor de tweede fase van het rioleringsplan kan worden overgegaan. De heer Munters legt hierbij de nadruk op het woordje "kan", omdat uiteinde lijk de raad beslist over fondsvorming. Met betrekking tot de gemeentelijke herindeling geeft de heer Munters toe dat een inwonertal van 10.000 nog niet als absoluut criterum vaststaat. Hij wijst er echter wel op dat dit getal steeds weer opduikt als norm voor een optimaal functionerende gemeente, hetgeen alle raadsfracties en ook het college overigens sterk betwisten. Het zou weieens het geval kunnen zijn, zoals de heer Boertjes heeft gezegd, dat het college nu al aan plannen denkt die niet in het investeringsschema zijn opgenomen. Het is echter volgens de heer Munters een heel begrijpelijke zaak dat in de loop van een begrotingsjaar tegen zaken wordt aangelopen die niet in het investeringsschema zijn opgenomen. De heer Munters betreurt dat zijn opmerkingen over het sportgebeuren bij de V.V.D.-fractie zijn overgekomen als zou deze fractie zich negatief tegen over de sportactiviteiten opstellen. Hij meent daarentegen gezegd te hebben het een goede zaak te vinden dat de V.V.D-fractie de jeugdsport blijvend wil ondersteunen. De raad zal met de financiële situatie van gebouw "Irene" eerst dan uitvoerig worden benaderd, als het college volledig inzicht heeft in de financiële stand van zaken en de raad een financieel plaatje kan voorleggen van hoe het gebouw het beste geëxploiteerd kan worden. Eerst na een stookseizoen i.e. de winter 1984/1985 kunnen van Intergas n.v. maatgevende cijfers over het gasverbruik in de geïsoleerde woningen worden verkregen, met andere woorden eerst dan kan een reëel beeld over het vermin derd gasverbruik worden gevormd. Het is wel zo dat de bewoners van de geïso leerde woningen voorlopig bij het maandelijks voorschot voor het gasverbruik lager worden aangeslagen dan vóór de isolatie van hun woning. Het verschil is zelfs groter dan de maandelijkse huurverhoging vanwege de isolatie. Het is een goede zaak, aldus de heer Munters, dat er over niet al te lange tijd duidelijkheid bestaat over het al of niet realiseren van plan "Elim". De raad dient dan ook binnen afzienbare tijd terzake een uitspraak te doen. Naar aanleiding van de door de heer de Visser geuite twijfels over het in het inves teringsschema geraamde bedrag voor de brug bij het Mauritshuis zegt de heer Munters dat er eigenlijk op deze investering al wat bezuinigd is. Aanvankelijk bestond er namelijk een plan voor een ophaalbrug. Dat plan liet een veel hoger bedrag zien dan dat wat nu in het investeringsschema voor de brug is opgenomen Het college is in ieder geval van plan om voor het Mauritshuis een brug te leggen die functioneel is en past in het karakteristiek van de vesting. Aan deze twee criteria zal de brug toch moeten voldoen, aldus de heer Munters. Vervolgens geeft de voorzitter het woord aan de heer Kamp. Ofschoon de heer Kamp dit niet ongeoorloofd vindt, wijst hij er op dat de C.DA—fractie niet reeds in haar algemene beschouwingen gevraagd heeft waar om er nog geen kostenopzet is gemaakt van het verwarmen, verlichten, schoon houden en onderhouden van de sanitaire ruimte in de "Tagrijn" aan de Beneden- kade. -Niettemin-

Raadsnotulen

Willemstad: 1927-1995 | 1984 | | pagina 242