-50- Het is een algemeen gegeven dat de laatste tijd de politie meer en meer uit haar dienstauto komt en zodoende steeds vaker op straat is te signaleren, het geen een goede zaak is. Met betrekking tot het zogenaamde lang parkeren zegt de voorzitter te betwijfe len of de door de V.V.D.-fractie voorgestelde 2 x 24 uur-parkeerregeling effec tief zal zijn. Naleving van een dergelijke regeling is namelijk in de praktijk moeilijk te controleren. De heer Boertjes zegt hierop de regeling slechts in overweging van de verkeers- commissie te hebben gegeven. Ofschoon de voorzitter dit beaamt meent hij desondanks zijn twijfels over een dergelijke parkeerregeling naar voren te mogen brengen. Het is de bedoeling dat,gedurende het komende zomerseizoen op gezette tijden en dan met name in de weekends, iemand van de gemeente nagaat hoeveel vaste ligplaatshouders van de jachthaven, te herkennen door een sticker op hun auto voorruit, van het parkeerterrein in de Achterstraat gebruik maken. Het is van groot belang dat de gemeente Willemstad goed let op de plannen die de staatssecretaris van Economische Zaken en de provincie ten aanzien van het toerisme en de recreatie ontwikkelen. Met betrekking tot het jeugdwerk in Heiwijk zegt de voorzitter toe dat zodra daar aanleiding toe bestaat en/of terzake voorstellen aan de raad worden ge daan, het beperkte advies van het Provinciaal Opbouworgaan aan de raad ter in zage zal worden aangeboden. Betreffende de afvalverwerking merkt de voorzitter op dat het inderdaad is te hopen dat in streekgewestelijk verband een oplossing voor de V.V.R. zal worden gevonden. Het is natuurlijk wel zo dat de 12 gemeenten van het streek- gewest die hun afval storten niet warm lopen voor de dure vuilverbrandings installatie. Als de specifieke uitkeringen een kleiner aandeel gaan vormen in de totale middelen die het Rijk aan de gemeente beschikbaar stelt betekent dit dat er minder doelgericht geld wordt verstrekt. Het totale budget van de gemeente ondergaat weliswaar geen verandering doch doordat de specifieke uitkeringen afnemen en de algemene uitkering uit het Ge meentefonds evenredig wordt verhoogd, krijgt de gemeente meer beleidsvrijheid bij het besteden van haar middelen. Als de plannen van de commissie Christiaanse doorgang zullen vinden dan ge raken we, aldus de voorzatter, in de situatie waarin de heer Boertjes zo graag terecht wil komen. Want dan dienen er terdege prioriteiten te worden gesteld en keuzes te worden gedaan. De algemene uitkering zal dan door het Rijk immers sterk worden verlaagd, hetgeen door de gemeente gecompenseerd mag worden door een fikse verhoging van de onroerend-goedbelastingen. En het is dan maar de vraag of we daartoe bereid zullen zijn, aldus de voorzitter. Het abonnementsgeld dat men betaalt voor de "Brillant in Gouden Delta" is verre van kostendekkend voor het aantal bladen dat een abonnee jaarlijks krijgt toegezonden. Vervolgens zegt de voorzitter het, evenals de heer de Visser, belangrijk te vinden dat in de motie betreffende de rampenbestrijding op het vervoer van ge vaarlijke stoffen over de vaarwegen wordt gewezen. Het moeilijke van een goed standplaats- en ventvergunningenbeleid is volgens de voorzitter, het in het belang van de consument vaststellen van een juiste verhouding tussen een goed gesorteerde middenstand en een aantal goed gesor teerde venters en standplaatshouders. De voorzitter zegt toe dat ingeval van aanpassing van de subsidienormen alle soorten jeugdwerk daarbij betrokken zullen worden. Indien de zolder van het Mauritshuis als archiefruimte gebruikt gaat worden dan dient die zolder daarvoor uiteraard wel geschikt gemaakt te worden. Zo niet, dan span je het paard achter de wagen! De kosten van uitbreiding van het personeelsbestand van de gewestelijke gezondheids dienst worden niet volledig gedekt door de rijksbijdrage; het is echter niet veel dat ten laste van de samenwerkende gemeenten blijft, aldus de voorzitter. -Met-

Raadsnotulen

Willemstad: 1927-1995 | 1984 | | pagina 241