-49- Het feit dat de minister tot op heden nog niets van zich heeft laten horen, wijst er volgens de voorzitter op dat deze, politiek gezien, moeilijk nee kan zeggen tegen de verplaatsing van de school inclusief de stenen lokalen. Nu door de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur een bijdrage van 235.000,voor het steunpunt is toegezegd en door Volkshuisvesting voor 1985 ten behoeve van het woonproject een extra contingent van 6 woningwet woningen is toegekend, is het moeilijk te verkopen dat het hele project niet door zou kunnen gaan omdat de minister van Onderwijs en Wetenschappen niet in stemt met de verplaatsing van de school. De heer van den Enden zegt dat het zijn bedoeling was om de voorzitter deze uitspraak te ontlokken. De voorzitter vervolgt dat de heer Boertjes namens zijn fractie voor een krachtigere begrotingspolitiek en een sterker ombuigingsbeleid heeft gepleit. Dit betekent aldus de voorzitter dat nu reeds in het algemeen tot prioriteits stelling zou moeten worden overgegaan. Dit is echter heel moeilijk omdat we niet kunnen voorzien hoe bepaalde zaken zich zullen ontwikkelen. Het is dan ook beter om meer ad hoe zaken tegen el kaar af te wegen. Zo wordt voorkomen dat gelden onnodig worden opgepot terwijl ze voor andere zaken heel dringend nodig zijn. Het is belangrijk, aldus de voorzitter om een uitgavenpatroon te creëren, waar bij de gemeente over bijvoorbeeld vijf jaar niet in de pure financiële ellende zit. Dit betekent echter niet dat, mede gelet op de post onvoorzien en de post voor kapitaalsuitgaven, de broekriem nog veel strakker moet worden aangehaald. Het is toch immers niet de bedoeling om in 1985 nog meer over te houden dan in 1984. Als dit wel zo is dan is de gemeente verkeerd bezig. Als in de toekomst de rijksbijdragen voor het onderwijs niet voldoende blijken te zijn zal bekeken moeten worden of het investeringsschema aangepast dient te worden danwel een groot deel van de post onvoorzien als aanvulling op de rijks bijdragen gebruikt moet worden. Niettemin mag daarom nu al van het college verwacht worden dat het krachtig gaat ombuigen. Prioriteiten stellen en keuzes doen betekent volgens de voor zitter: "niet te grote sprongen maken, zeer verantwoord werken en zo nodig tijdig aan de bel trekken." Met betrekking tot de privatisering merkt de voorzitter nog op, dat er voor gewaakt dient te worden dat privatisering geen grote lastenverzwaring voor de burger met zich brengt. De nieuwe Wet gemeenschappelijke regelingen voorkomt juist de vorming van een vierde bestuurslaag. Een vierde bestuurslaag is namelijk autonoom en dat zijn gemeenschappelijke regelingen daarentegen niet; die zijn altijd nog vanuit de raden van de be trokken gemeenten beïnvloedbaar. Met betrekking tot het kostenaspect van het streekgewest Westelijk Noord- Brabant wijst de voorzitter er nogmaals op dat zolang de diverse gemeente lijke taken steeds ingewikkelder worden en er taken bij de gemeente komen die de schaal van de gemeente te boven gaan, het noodzakelijk is dat er op regio naal niveau wordt samengewerkt. Wordt dit niet gedaan dan wordt de gemeente zelf een knelpunt. De voorzitter is blij dat de raad er ook van doordrongen is dat het ambtenaren apparaat een grote werkdruk kent. Het college en de raad mogen dan ook niet al te huiverig zijn als het gaat om uitgaven ten behoeve van personeelsuit breiding of de aanschaf van apparatuur. We dienen er namelijk zorg voor te dragen, aldus de voorzitter, dat onze ambtenaren die goed en bekwaam zijn hun werk onder normale omstandigheden kunnen verrichten. Dat er ambtenaren zijn die nog 30 of zelfs 40 verlofdagen niet opgenomen hebben is geen goede zaak. Het college heeft er nog geen kijk op wat het gaat kosten als het vervaardi gen van het gemeentelijk voorlichtingsblad wordt uitbesteed. Dit zal dan ook nog zeker worden nagegaan. De intensievere surveillance van de rijkspolitie heeft er zeker toe bijgedragen dat het vandalisme en de baldadigheid ziin afpenomen -Het-

Raadsnotulen

Willemstad: 1927-1995 | 1984 | | pagina 240